Върни се горе

Директор

Д-р Лора Пастухова-Джупарова

Функции

 1. Подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;
 2. Разработва и/или съгласува проекти на нормативни актове, свързани с безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;
 3. Координира изготвянето на единен многогодишен национален план за контрол в изпълнение на чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, и годишен доклад за изпълнение на единния многогодишен национален план за контрол;
 4. Подпомага методически структурите на министерството по безопасност на храни и фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;
 5. Координира дейностите на министерството с Министерството на здравеопазването и с други ведомства и организации, имащи отношение към  качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;
 6. Координира дейността на лабораториите към министерството, извършващи лабораторни анализи по хранителната верига;
 7. Осъществява функции на национална контактна точка по Кодекс Алиментариус и координира ефективното функциониране на дейностите по Кодекс Алиментариус в България;
 8. Приема заявления за предлагане на генетично модифицирани организми на пазара като продукти или съставка на продукти и участва в комисията по генетично модифицирани организми;
 9. Води и поддържа в електронен вид публичен регистър на издадените от министъра разрешения за пускане на пазара на генетично модифицирани организми;
 10. Изгражда и поддържа система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) в Република България и изпълнява ролята на национално звено за контакт на системата;
 11. Координира дейността на министерството с браншовите организации по отношение на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал; 
 12. Участва в осъществяване на съвместна дейност с Европейския орган по безопасност на храните, Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие, Кодекса Алиментариус, Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации по безопасност на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;
 13. Участва в работата на работните групи към Съвета на ЕС в конфигурацията му „Селско стопанство и рибарство“ и към Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията;
 14. Участва в работата на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, Кодекс Алиментариус и на работните групи към него;
 15. Участва в изготвянето на становища и позиции за участие в работните органи към Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия  по въпросите от компетентността на дирекцията;
 16. Участва при разработването на държавната профилактична програма и списъка на заразните болести по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и програмите за надзор върху заразните болести;
 17. Извършва одит и верификация на официалния контрол, осъществяван от Българската агенция по безопасност на храните;
 18. Извършва одити на звената за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, разположени в Българската агенция по безопасност на храните и методически ги ръководи;
 19. Провежда обучения на експертите от звената за контакт по системата в Република България;
 20. Издава удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по Българския държавен стандарт (БДС);
 21. Води и поддържа публичен регистър на издадените от министъра удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС;
 22. Извършва проверки за установяване на съответствие със законодателството в областта на безопасността на храни и фуражи, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;
 23. Изпълнява задълженията по ПМС № 165 от 14 юли 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка  като контактна точка за системата на Министерството на земеделието и храните по Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество отговорна за нотификацията пред Министерството на икономиката;
 24. Изпълнява и други задачи, възложени от министъра или ресорния заместник-министър.