Върни се горе

Директор

Георги Праматаров

Функции

 1. Подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на ОСП в областта на директните плащания, системата за кръстосаното съответствие, схемите за качество и промоциите на земеделски продукти;
 2. Изготвя стратегии, планове за действие, анализи и оценки на прилагането и други програмни документи в областта на директното подпомагане на земеделските производители, схемите за качество и промоциите на земеделски продукти;
 3. Изготвя и съгласува схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители съгласно законодателството на ЕС;
 4. Изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители и промоциите на земеделски продукти в съответствие с правилата на ЕФГЗ;
 5. Разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани с предоставянето на директни плащания, схемите за качество, с промоциите на земеделски продукти и с прилагането на системата на кръстосаното съответствие;
 6. Разработва и съгласува ръководства и методики за прилагане на системата на кръстосаното съответствие;
 7. Оказва методическа помощ на Разплащателната агенция при прилагане на схемите за директно подпомагане на земеделските производители, на промоциите на земеделски продукти, както и на системата на кръстосаното съответствие;
 8. Оказва методическа помощ на дирекциите в министерството при прилагане на схемите и мерките за директно подпомагане и на промоциите на земеделски продукти;
 9. Изпълнява функциите на национален компетентен орган за разработване, приемане и одобряване на промоционални програми съгласно европейското законодателство;
 10. Изпълнява функциите на национален компетентен орган по схемите за качество съгласно европейското законодателство за земеделски продукти и храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер;
 11. Осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия и Съвета на ЕС във връзка с политиката на директното подпомагане на земеделските производители и нейното прилагане, схемите за качество и промоциите на земеделски продукти;
 12. Участва в работни групи и комитети към Европейската комисия и Съвета на ЕС в областта на директното подпомагане на земеделските производители, схемите за качество и промоциите на земеделски продукти.