Върни се горе

 

О Б Я В Л Е Н И Е

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./ 

 

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Наблюдение, координация и контрол“, дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
- Степен на завършено образование - висше;
- Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
- Професионална област – бизнес администрация, стопанско управление икономика;
- Минимален професионален опит – не се изисква;
1.2. Допълнителни умения и квалификации: 
-    компютърна квалификация  - MS Word, MS Excel, Internet 
2.  Описание на длъжността:
Изготвяне на документи по образувани преписки, във връзка със запазването на държавните интереси в едноличните търговски дружества и държавно предприятие „Кабиюк“; изготвяне на отговори на писма и заявления на граждани, търговски дружества и институции по образувани преписки, отнасящи се до дейността на едноличните търговски дружества и държавно предприятие „Кабиюк“; събиране и систематизиране на информация от досиетата на едноличните търговски дружества и държавно предприятие „Кабиюк“ и изготвяне на справки и становища.
3.   Начин за провеждане на конкурса:
-   тест;
-   интервю.
4.  Необходими документи за кандидатстване:
-  Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
-   Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен  (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища) и допълнителна квалификация;
-  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова, осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg
5. 
6.  Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите,  гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 
55 – Приемна, гише „Деловодство“.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса - интернет адрес: www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.