Върни се горе

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г./

 

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

 

за заемане на длъжността „старши експерт”

в дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството”

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование – висше;

- минимална образователна степен – магистър;

- минимален професионален опит – 2 години в област или области свързани с функционалните задължения на длъжността или придобит IV младши ранг;

1.2. Допълнителни изисквания за длъжността:

- висше образование по специалност „право“;

- придобита юридическа правоспособност;

     - компютърна квалификация – MS Office, Internet

2.  Описание на длъжността:

Разработва проекти на нормативни документи в областта на рибарството и хидромелиорациите. Изготвя експертни анализи, доклади и отговори на писма, запитвания, жалби и др. в сферата на дейността на дирекцията. Изготвя становища при съгласуването на проекти на нормативни актове в областта на хидромелиорациите и рибарството. Извършва методично-аналитична дейност, свързана с правно-нормативното обслужване в процедурата по учредяване на сдруженията за напояване.

3.   Начин за провеждане на конкурса:

- Тест;  

- Интервю.

 

4.  Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

-  Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (по образец);

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г.) и документи за допълнителна квалификация;

-  Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова, осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).

5.  Срок за подаване на документите:

    от 18.04.2018 г. до 27.04.2018 г. включително

6.  Място за подаване на документите:

Министерство на земеделието, храните и горите, 

гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна /входът е откъм ул. „Трайкович”/,

гише  „Деловодство”.

Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.

7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса - интернет адрес: www.mzh.government.bg

8.  Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определена, в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.