Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Протокол”, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

  • Обновено

                                    СПИСЪК
  на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Протокол”, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
   
  На основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/, комисията, определена да проведе конкурсната процедура за длъжността „старши експерт” в отдел „Протокол”, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, реши:
   
   
  І. ДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:
   
  1. Анита Димитрова Димитрова;
  2. Анна Николаева Филипова; 
  3. Десислава Георгиева Георгиева-Кьосева;
  4. Маряна Златанова Михайлова;
  5. Мила Стоянова Коралиева.
   
  Допуснатите кандидати следва да се явят на 17.04.2018 г./вторник/ от 10:00 часа в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите – Приемна, за развиване на писмена разработка по предварително обявената тематика „Етика и протокол“.
   
  ІІ. НЕДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:
   
  Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
  1. Мария Венциславова Темелкова Представените копия от документи не удостоверяват наличие на минимален професионален опит или придобит ранг като държавен служител, съгласно посочените в обявата изисквания.
   
   
   
   
   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: .........../П/...................
                  ТИХОМИР ТОНЧЕВ

Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

О Б Я В Л Е Н И Е

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

О Б Я В Я В А:
КОНКУРС за длъжността „старши експерт“ в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол”:

1.  Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-    Степен на завършено образование - висше;
-    Минимална образователна степен – бакалавър;
-    Професионална област – социални, стопански и правни науки;
-    Минимален професионален опит – 2 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността, или придобит IV младши ранг;
1.2. Допълнителни умения и квалификации:
- езикова квалификация – ниво на владеене на поне един от работните езици на ЕК, което съответства на европейското ниво В1 за самооценка на езиковите умения;
- компютърна квалификация  - MS Word, MS Excel, Internet и др.
2.  Описание на длъжността:
     Осъществява провеждането на протоколната дейност в Министерството на земеделието, храните и горите. Участва в организирането на програмите за посещение в страната на официални гости на министъра и на ръководството на министерството. Съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра. Подготвя протоколни подаръци. Съдейства при пътуването на служителите на министерството в чужбина във връзка с резервацията на самолетни билети, хотелско настаняване и издаването на застраховки. Поддържа и актуализира интернет страницата на министерството, като публикува текуща информация на български и на английски език.
3.  Начин за провеждане на конкурса:
- Писмена разработка по тематиката „Етикет и протокол“
- Интервю
4.  Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства. (Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС) - по образец;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм., бр. 62 от 2013 г.) и допълнителна квалификация;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна, трудова или осигурителна книжка) или придобит ранг като държавен служител (при наличие).
Образци на документите можете да намерите на:
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Jobs.aspx
5. Срок за подаване на документите:
 От 14 март 2018 г. до 23 март 2018 г.
6.  Място за подаване на документите:
Министерство на земеделието, храните и горите,  гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Приемна,  гише  „Деловодно  обслужване”.
Кандидатите подават документите лично или чрез пълномощник.
7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
На интернет адрес: www.mzh.government.bg.
8. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 510 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определена в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.