Върни се горе

Дейност на Инспектората

Инспекторатът извършва цялостни и тематични проверки на административните структури в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, включително по сигнали или при случаи с обществен отзвук. 


Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Конфликтът на интереси за лицата, заемащи публични длъжности, се установява от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Декларации по ЗПУКИ

Декларации по чл. 12 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПУКИ) на служители от администрацията и ръководители на второстепенни разпоредители на Министерството на земеделието, храните и горите.