Върни се горе

Актуално

Заповед № РД-19-04-38/16.07.2019 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр.Варна за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 14.05.2019 г. търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост
по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, изр.второ и чл.106, ал.1 от ППЗСПЗЗ за земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ
PDF файл, 1,5 MB, качен на 17.07.2019

pdf document