Върни се горе

Актуално

Запоред № РД-19-10-258/22.03.2019 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Варна
за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 56 з, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, за земи, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения
PDF файл, 521,9 KB, качен на 25.03.2019

pdf document

Заповед № РД-07- 54 от 07.03.2019 на Директора на ОДЗ Ямбол
за откриване на Първа процедура по провеждане на Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /Публикувана във вестник "Ало Ямбол" бр. 10 от 11.03.2019 г./
DOCX файл, 76,0 KB, качен на 12.03.2019

docx document

Заповед № РД-07- 53 от 07.03.2019 наДиректора на ОДЗ Ямбол
за откриване на Първа процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /Публикувана във вестник "Ало Ямбол" бр. 10 от 11.03.2019 г./
DOCX файл, 78,4 KB, качен на 11.03.2019

docx document