Върни се горе

Актуално

Заповед РД - 07 - 26 от 13.08.2018 г. на директора на ОДЗ ЯМБОЛ,
за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 18.06.2018 г. търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ
DOC файл, 105,0 KB, качен на 13.08.2018

doc document

Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите
ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи“ от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година, представляващи неразделна част от заповедта, съгласно приложението.
PDF файл, 653,6 KB, качен на 09.08.2018

pdf document