Върни се горе

Актуално

Заповед №291/10.10.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Монтана
за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в обл. Монтана
PDF файл, 109,0 KB, качен на 12.10.2018

pdf document

Заповед № РД11-502/02.10.2018 г. за отмяна на Заповед № РД11-443/05.09.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив
за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал8, изр.второ от ЗСПЗЗ във връзка с чл.56з, ал.,ал.1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ за земя частна държавна собственост
PDF файл, 389,9 KB, качен на 03.10.2018

pdf document

Заповед на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл.54, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс,
във връзка с Доклад № 13-2365 от 17.09.2018 г. от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
PDF файл, 523,7 KB, качен на 26.09.2018

pdf document