Върни се горе

Актуално

Заповед № РД-397/28.11.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Плевен за класираните на първо и на второ място кандидати от проведения на 24.07.2018 г. търг
с тайно наддаване за продажба на земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се в стопански двор, в землище с.Муселиво, общ.Никопол, обл.Плевен
PDF файл, 470,2 KB, качен на 28.11.2018

pdf document