Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 15а, ал. 2 - 7 от Закона за животновъдството (ЗЖ).

Към кого да се обърнете

Областни дирекции „Земеделие” по местонахождение на обекта.

Обобщената информация от всички областни дирекции „земеделие” относно извършените регистрации се поддържа от Министерството на земеделието, храните и горите – дирекция „Животновъдство”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от вас представител:  

  • Заявление (свободен текст), което съдържа данни за местонахождението на предприятието;
  • Копие от диплома за завършено висше образование със специалност „Бубарство“ на лицата по чл. 15а, ал. 1 от ЗЖ или на лицата, наети за извършване на дейността; 
  • Сертификат от Патентното ведомство за собственост на хибрид/хибриди бубено семе или договор със собственик на такъв хибрид за покупко-продажба на суперелитно и/или елитно бубено семе;
  • Опис на технологията за производство по категории бубено семе, съоръженията за приемане, разполагане и обработване на пашкулите, зареждане на какавидите и пеперудите и на апаратурата за произвеждане, контролиране и съхраняване на бубеното семе.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок до  един месец  ОД „Земеделие“ ще ви предостави:  Удостоверение за регистрация или мотивиран отказ.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ за издаване на удостоверението можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.