Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 19, ал. 3 - 7 от Закона за пчеларство (ЗП);
  • Чл. 26 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.).

Към кого да се обърнете

Областна дирекция „Земеделие” по местонахождение на пчелина.

Обобщената информация от всички областни дирекции „Земеделие” относно извършените регистрации се поддържа от министерството на земеделието, храните и горите – дирекция „Животновъдство.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от вас представител:  

  • Заявление (свободен текст), което съдържа данни за местонахождението на пчелина;
  • Положително становище за регистрация за съответния вид дейност, издадено от развъдна организация, в която членуват лицата, подали заявлението; 
  • Документ, удостоверяващ професионалната квалификация на кандидата или наетите от него лица за съответния вид дейности.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок до седемнадесет дни  ОД „Земеделие“ ще ви предостави удостоверение за регистрация или мотивиран отказ.

Срокът за валидност на издадения акт е за срока на валидност на становището по Чл. 19, Ал. 3, т. 2 от ЗП. 

След изтичане на срока на валидност нова регистрация се извършва при условията и по реда на чл. 19, ал. 3 – 7 от ЗП.

Регистрацията може да бъде заличена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие”.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ за издаване на удостоверението можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.