Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 11е, ал. 3 от Закона за животновъдството.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от Вас представител:  

  • Заявление по образец, адресирано до министъра на земеделието, храните и горите;
  • Сертификат за акредитация и обхват на акредитация;
  • Декларация, че лабораторията е независима по смисъла на § 1, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за животновъдството.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Поддържане на регистъра

Регистърът на независимите акредитирани лаборатории за изследване на сурово мляко е публичен.

Лабораториите се заличават от регистъра след изтичане на срока на сертификата за акредитация, ако същият не бъде продължен, както и при загубване на качеството на независима лаборатория.