Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 224, ал. 1 от Закона за горите  (ЗГ).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите, Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“,  отдел „ Стратегии и планиране в горското стопанство“.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез нотариално упълномощен от вас представител:

 • За вписване в регистъра на браншовите организации, съгласно чл. 224 от ЗГ: 
  • Заявление по образец;
  • Списък на членовете на организацията;
 • За вписване в регистъра на националните браншови организации и:
  • Заявление по образец;
  • Списък на членовете на организацията;
  • Копие от удостоверението за вписване в централния регистър при Министерството на правосъдието;
  • Правилата и редът за извършване на общественополезна дейност.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В четиринадесетдневен срок ние ще Ви предоставим информация за вписването в регистъра на представляваната от Вас браншова/ национална браншова организация.

В срок от 14 работни дни  след подаване на заявлението министърът на земеделието, храните и горите издава: Удостоверение за вписване в регистъра на Браншовите организации и националните браншови организации от горския сектор, съгласно чл. 224 от Закона за горите.