Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 63, ал. 3 от 3акона за марките и географските означения (ЗМГО). 

Към кого да се обърнете

  • Областни дирекции по безопасност на храните към Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ);
  • Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в Областна дирекция по безопасност на храните лично  или   чрез упълномощен от вас представител:  

  • Заявление по образец № 1, придружено от декларация за произход на използваните симбиотични култури от производителя й, както и декларация от същия, че симбиотичните култури не са подлагани на генетична модификация; 
  • Заявление за издаване на Удостоверение по образец № 3. 

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Всички разходи за лабораторните анализи, както и разходите за командироването на външните експерти се заплащат от заявителя.

Срок и резултат

І. Областна дирекция по безопасност на храните:

  1. Директорът в срок до десет работни дни издава заповед за определяне на комисия за проверка с цел оценка на съответствието на произвеждания продукт;
  2. След излизане на протоколите от лабораторните изпитвания, в срок до 5 работни дни, комисията изготвя доклад със Становище до директора на ОДБХ;
  3. Директорът на ОДБХ в срок до 3 работни дни от получаване на доклада и въз основа на положително становище от комисията, издава Удостоверение по образец № 2;
  4. Заявителят подава в Областната дирекция по безопасност на храните, Заявление за издаване на Удостоверение по образец № 3, до министъра на земеделието, храните и горите;
  5. Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните изпраща по служебен път до Централно управление на БАБХ заявлението по т. 4, в срок от 5 работни дни с придружително писмо документите по т. 6 от Приложение към Заповед № РД 09-139 от 21.03.2016 г. на министъра.
  6. Централно управление на БАБХ изпраща по служебен път до Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието, храните и горите становище за съответствие и документите по т. 6, в срок от 5 работни дни от датата на получаването на пълния на набор от документи по т. 6 и/или т.7.

ІІ. В Срок от 30 работни дни след получаване на документите по т. 8 от Приложение към Заповед № РД 09-139 от 21.03.2016 г.  Министърът на земеделието, храните и горите издава удостоверение по чл. 63, ал. 3 от ЗМГО-Образец № 5, че произвежданият продукт отговаря на установените в т. ІІ от Заповед № РД 09-139 от 21.03.2016 г. качества и характеристики.