Върни се горе

Нормативна уредба

 • Чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
 • Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи, срок и начин на подаване

Всяка година до 10 януари Вие трябва да подадете на гише „Деловодство” в приемната на министерството заявление  по образец и:

 • Kопие на документ за регистрация като семепроизводител, издаден от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, когато е заявено производство на семена за посев;
 • Копие на регистрационна карта на земеделски стопанин, заверена за годината в която се кандидатства;
 • Копие на документ за произхода и посевните качества на семената от коноп, издаден от Изпълнителната агенция за сортоизпитване, апробация и семеконтрол или съответстваща служба от държава членка на Европейския съюз;
 • Копие на етикетите от опаковките на посевния материал от коноп;
 • Свидетелство за анализ на съдържание на тетрахидроканабинол, издадено от лаборатория, определена със заповед на министъра на земеделието и храните;
 • Свидетелство за съдимост на физическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция и на физическите лица, включени в управителните органи на юридическите лица, семепроизводители и/или производители на земеделска продукция;
 • Документ от Специализираната следствена служба, че срещу лицето няма образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Опис на документите, приложени към подаденото заявление

Такса

За извършване на услугата не се заплаща такса.

Срок

В срок от един месец  ние ще Ви предоставим: 

 • Заповед за разрешение или заповед за мотивиран отказ за разрешение

След като получите Вашата заповед за разрешение, в сок до 15 май, вие трябва  да  подадете  в министерство на земеделието и храните справка за действително извършената сеитба по сортове (образец–приложение №2).

Ако в посочения срок не получите исканата от Вас услуга, вие можете да подадете сигнал до инспектората в Министерството.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ за издаване на разрешение можете да обжалвате по реда на Aдминистративнопроцесуалния кодекс.