Върни се горе

Нормативна уредба

Към кого да се обърнете  

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) – дирекция „Поземлени отношения и комасация”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от Вас представител заявление (свободен текст), което ще послужи за сключване на договор за предоставяне на цифрова информация от КВС. Необходимо е заявлението да съдържа данни за срока на договора (от 1 до 3 години), както и за каква цел ще бъдат използвани исканите данни. Към заявлението се прилагат следните документи:

След сключване на договор с министъра на земеделието, храните и горите, Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен от Вас представител заявление (свободен текст), съдържащо обхват и параметри на исканите данни: землище (ЕКАТТЕ), участък/трасе – номер на имот, координати.

Такса

Вие трябва да заплатите такса, определена по чл. 5, ал. 1, т. 9 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост след изработване на заявката.

Резултат

Ние ще ви предоставим цифрова информация от картата на възстановената собственост в ZEM формат, за посочения в заявлението обхват на оптичен носител CD-R диск, предоставен от заявителя при получаване на цифровата информация.

Информацията ще получите от служител на дирекция „Поземлени отношения и комасация” на МЗХГ.

Ако не получите исканата от вас услуга, вие можете да подадете сигнал до Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.