Върни се горе

Нормативна уредба

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Критерии

Вносители на семена от коноп могат да бъдат:

  1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз;
  2. Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;
  3. Дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите със седалище и адрес на управление на територията на Република България, получили регистрация като производители и/или търговци на фуражи съгласно изискванията на Закона за фуражите.

Необходими документи и начин на подаване

Всяка година до 10 януари Вие трябва да подадете на гише „Деловодство” в приемната на Министерството:

  1. Заявление по образец с посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ;
  2. Свидетелство за съдимост на заявителя или на лицето упълномощено от заявителя да го представлява;
  3. Документ от Националната следствена служба, удостоверяващ че срещу заявителя или упълномощеното от него лице няма образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер;
  4.  Копие от документ, удостоверяващ, че заявителят разполага със собствен и/или нает склад, осигурен с І категория системи за физическа защита на строеж;
  5.  Декларация по образец, с която заявителят се задължава да уведомява министерството за настъпила промяна в обстоятелствата и при необходимост да осигурява достъп до складовите и производствените помещения; 
  6.  Копие на нотариално заверено пълномощно, в случаите когато документите се подават от упълномощено лице.

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок от един месец ние ще ви предоставим лицензия или мотивиран отказ за издаване на лицензия.

Ако в посочения срок не получите исканата от вас услуга, вие можете да подадете сигнал до инспектората на министерството на земеделието, храните и горите.

Обжалване в случай на отказ
Получен отказ за издаване на лицензия можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.