Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 29 – 29б от Закона за животновъдството (ЗЖ)

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише „Деловодство”  в  приемната на минисерството следните документи:  

1. Заявление – свободен текст;

2. Заверено копие от съдебно решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел, придружено от:
- заверено копие от удостоверение за вписване в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

3.  Развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, съдържаща задължително:
а) характеристика на породата;
б) ясно формулирана развъдна цел;
в) селекционни (контролирани) признаци; 
г) развъдна и генеалогична структура на породата;
д) фактори на развъдната политика;
е) методи за контрол на признаците – обект на селекция; 
ж) методи за оценка на развъдната стойност; 
з) методи на развъждане;
и) схема за селекция на отделните категории родители;

4. Списък и местонахождение на стадата и отделни животни, включени в развъдната програма;

5. Доказателства, че:
а) дейността е ефективна;
б) могат да се извършват необходимите проверки за регистриране на родословие;
в) се регистрира произхода на животните;
г) се работи с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване на породата или че популацията е достатъчна по обем за запазване на породата, когато това се смята за необходимо;
д) могат да се използват данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстването на породата или за запазването й;

6.  Набор от правила (инструкция), които обхващат:
а) начините на определяне на характеристиките на породата;
б) системата за идентифициране на животните;
в) системата за регистриране на животните;
г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци – обект на развъдната програма;
д) система за използване на зоотехническите данни;
е) начините за водене на родословната книга, ако има различни изисквания за вписване на животните или ако има различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата;

7. Процедурен правилник, приет съгласно устава на развъдната организация, определящ и принципа на недискриминация между членовете;

8. Декларация за вписване на животните и водене на родословна книга;

9. Декларация, че животните, обект на селекционната програма, ще се идентифицират;

10. Декларация за спазване на принципа на равнопоставеност между членовете на развъдната организация, който гарантира възможност за участие на всеки животновъд, който живее и/или работи в района на дейността на организацията.

Такса

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок

Разрешението се изготвя в срок от четири месеца. Заявителят се уведомява за решението в 14 дневен срок след вземането му.

Обжалване в случай на отказ

Отказ за издаване на разрешение можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.