новини
 • 08.03.2019 г.
  Одобрени са окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 19.12.2018 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г.
  прочети >>
 • 29.08.2018 г.
  Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Важно За Земеделските стопани ZS_v28_3- Анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопани в електронен вариант 513.31 KB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания - Кампания 2019 616.02 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 02 от 7 Март 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 166.50 KB
З А П О В Е Д № РД 46-103 на Министър на земеделието, храните и горите за определяне свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2019/2020 година, находящи се на територията на област Смолян, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. Публикувана на 01.03.2019 г. 134.69 KB
Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 30.76 KB
СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ определено от комисия, назначена със Заповед № РД-04-62/10.01.2019г. на директора на ОД “Земеделие“ Смолян по реда на §2е от ДР на ЗСПЗЗ за всички землища в област Смолян 27.84 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 01 от 22 януари 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 168.00 KB
Търг ДПФ З А П О В Е Д № РД-05-241 на Директора на ОД „Земеделие“ – Смолян за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018-2019 год. за ливади и пасища за една стопанска година съгласно 37и, ал.14 от ЗСПЗЗ. Публикувани на 04.01.2019 г. 145.00 KB
Търг ДПФ Документи необходими за търга 350.13 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 10 от 18 декември 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 167.50 KB
Заповед № РД 46-504 от 12.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г. 247.85 KB
ДПФ ЗАПОВЕД № РД-05-240 / 19.12.2018г. на Директор на ОД „Земеделие” Смолян за определяне на останалите свободни земеделски земи от държавни поземлен фонд в област Смолян след проведен търг /втора тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018-2019 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години и за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018-2019 г. за пасища, мери и ливади на основание чл.37и, ал.13 от Закона за собственосттта и ползването на земеделските земи след приключване на тръжната процедура. Публикувана на 19.12.2018 г. 143.95 KB
Търг ДПФ П Р О Т О К О Л от проведедена IІ-ра тръжна сесия на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем/аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд – ниви за срок от пет години и под наем на земеделски земи от държавния поземлен фонд – мери, пасища и ливади за една стопанска година, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ по Заповед № РД-05-155/11.10.2018 г. на директора на ОД”Земеделие” - гр.Смолян. 96.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 09 от 15 ноеември 2018 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.00 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2018 – 2019 г. за ниви, ливади и пасища съгласно З А П О В Е Д № РД-05-155 от 11.10.2018 г. на директор на Областна дирекция "Земеделие" гр. Смолян. Публикувана на 15.10.2018 г. 376.22 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
 

      АДРЕС:

     
гр. Смолян 4700,

     бул. "България" 14

ТЕЛЕФОНИ:
(0301) 66 235
(0301) 62 07

e-mail: odzg_smolyan@

mzh.government.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 201"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236 

 

 

 

Национална Селска Мрежа