новини
 • 21.06.2018 г.
  Първа тръжна сесия за отдаване на свободни земеделски земи от ДПФ за стопанската 2018-2019 година
  прочети >>
 • 18.06.2018 г.
  Съобщение във връзка с промените на ЗИД на ЗСПЗЗ, /обнародван в ДВ бр. от 22.05.2018 г./
  прочети >>
 • 06.02.2018 г.
  На 13 февруари ще се проведе среща на земеделските стопани в област Шумен със представители на МЗХГ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58о, ал.1 и ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец ЮЛИ 2018 година - обявено на 28.06.2018 год. 76.50 KB
Списъци на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд / ДПФ / за отдаване под наем или аренда в област Шумен за стопанската 2018 / 2019 г. 146.70 KB
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите за отриване на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд / ДПФ / за стопанската 2018 / 2019 г. и приложения с начални тръжни цени 142.30 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Шумен за откриване на търг /първа тръжна сесия/ за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд / ДПФ / в област Шумен за стопанската 2018 / 2019 г. 96.00 KB
Документи за ЮЛ за участие в търга 45.71 KB
Документи за ФЛ за участие в търга 43.59 KB
Образци на договори 57.68 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец ЮНИ 2018 година - обявено на 31.05.2018 год. 76.50 KB
Одобрени образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи /Приложение №1, 2 и 3/ 52.88 KB
Информация от Изпълнителна агенция по лозата и виното, относно реда и условията за вписване в Лозарския регистър. 175.49 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58о, ал.1 и чл.58о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец АПРИЛ 2018 година - обявено на 27.03.2018 год. 76.50 KB
Заповед №РД46-134 от 27.02.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година, находящи се на територията на област Шумен 119.00 KB
Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година, на територията на област Шумен 113.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, от ползватели на обекти за съхранение на зърно за месец МАРТ 2018 година - обявено на 27.02.2018 год. 76.00 KB
Протокол №1 на тръжна комисия от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2017-2018 за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади /ПМЛ/ от ДПФ 678.70 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

odzg_shumen@
mzh.government.bg

 ПАЗАР НА ЗЪРНОТО


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg

Комисия за промяна предназначението на земеделските земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи 

Средно годишно рентно плащане
Землища с влязла в сила КК и КРНационална Селска Мрежа