новини
 • 19.09.2018 г.
  Търг за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за срок от 1 /една/ стопанска година
  прочети >>
 • 18.06.2018 г.
  Съобщение във връзка с промените на ЗИД на ЗСПЗЗ, /обнародван в ДВ бр. от 22.05.2018 г./
  прочети >>
 • 24.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58о, ал.1 и ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец ОКТОМВРИ 2018 година - обявено на 26.09.2018 год. 76.50 KB
Документи търг ЮЛ 45.57 KB
Документи търг ФЛ 43.45 KB
Списък на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на територията на област Шумен за стопанската 2018-2019 година 148.50 KB
Заповед № РД-13-31/17.09.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за откриване на процедура за провеждането на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 /една/ стопанска година в област Шумен за 2018/2019 стопанска година 85.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "главен експерт" в общинска служба по земеделие - Велики Преслав, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Шумен 23.38 KB
График за провеждане на специализирани теренни проверки на място от общинските служби по земеделие през 2018 год. в област Шумен 53.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58о, ал.1 и ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец СЕПТЕМВРИ 2018 година - обявено на 27.08.2018 год. 76.50 KB
Списък на физическите блокове, подлежащи на специализирани теренни проверки на място през 2018 година в област Шумен 56.00 KB
Областна дирекция "Земеделие" - Шумен обявява конкурс за длъжността “главен експерт” в общинска служба по земеделие – Велики Преслав 81.00 KB
Заповед №09-757/10.08.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите във връзка със стартиране на специализирани теренни проверки на място на физически блокове 1.14 MB
ЗАПОВЕД И УКАЗАНИЯ 37б и 37в от ЗСПЗЗ - 2018-2019 653.55 KB
Правила за регистрирация на договорите за наем и аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 130.28 KB
Протокол №1/31.07.2018 г. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД -13-4/24.07.2018 г. на директора на ОД ”Земеделие” Шумен 156.00 KB
Протокол №1/30.07.2018 г. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД -13-4/24.07.2018 г. на директора на ОД ”Земеделие” Шумен 172.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

odzg_shumen@
mzh.government.bg

 ПАЗАР НА ЗЪРНОТО


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg

Комисия за промяна предназначението на земеделските земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи 

Средно годишно рентно плащане
Землища с влязла в сила КК и КРНационална Селска Мрежа