новини
 • 05.02.2018 г.
  Съобщение във връзка с провеждането на Информационна кампания на МЗХГ за земеделски стопани
  прочети >>
 • 20.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 • 19.10.2017 г.
  Начало на кампанията по пререгистрация на земеделските стопани
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Следваща страница >>
актуално


Протокол за поправка на фактическа грешка в протокола на комисия от 31.05.2018 г., назначена със Заповед № РД-06-113/28.05.2018 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Пазарджик 31.98 KB
Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик, кани лица правоспособни да изпълняват дейности по геодезия, картография и кадастър, вписани в регистъра по чл.12.т.8 от Закона за кадастъра и имотния регистър да представят оферта за изработване на документи за изменение на кадастралната карта за поземлен имот /парцел/ № VI стопански двор – по парцеларния план на бивше ТКСЗ -2 , с Варвара, община Септември., част от поземлен имот с идентификатор 10104.100.404 по КККР на с.Варвара, община Септември. 29.38 KB
Списък на свободните земеделските земи от ДПФ, обект на първа тръжна сесия за стопанската 2018/19 г. 78.50 KB
Заповед РД-06-137/03.07.2018 за откриване на процедура за провеждането на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Пазарджик за стопанската 2018/2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за многогодишно отдаване, едногодишни полски култури за едногодишно отдаване и за едногодишно отдаване на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 50.50 KB
Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област Пазарджик 88.50 KB
Важно уведомление: До 03 юли 2018 г. следва да се подадат декларациите по реда на чл. 11, чл. 13, чл. 14, чл. 16 от Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно - за месец Юни Приложение 2 и II тримесечие на 2018 г. Приложение 3. Обявено на 28 юни 2018 г. 51.00 KB
График за ГТП на ЗГТ на дирекция "Аграрно развитие" към ОД "Земеделие" гр. Пазарджик през месец юли 2018 г. 43.06 KB
ПОКАНА - На основание чл.105, ал.7 от ППЗСПЗЗ Областна Дирекция ,,Земеделие“ гр.Пазарджик, кани оценителиоценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения 36.07 KB
Заповед за откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на земеделски земи в бивш стопански двор на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизираната територия, останала след възстановяване правата на собствениците в землището на с. Сарая, община Пазарджик 91.50 KB
График за провеждане на информационно-разяснителна кампания на земеделските стопани по прилагането на чл.37 от ЗСПЗЗ за новата стопанска 2018/2019 година и закон за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обявен в ДВ бр. 42/22.05.2018г. в общините Септември, Белово и Лесичово 346.21 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Решение № РД-10-5/31.05.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 88.00 KB
Решение № РД-10-4/26.04.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 73.00 KB
Решение № РД-10-3/22.03.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 61.00 KB
Решение № РД-10-2/22.02.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 74.00 KB
Решение № РД-10-1/18.01.2018г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 72.00 KB
Решение № РД-10-8/16.11.2017г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 64.50 KB
Решение №РД-10-7/28.09.2017г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 56.50 KB
Решение №РД-10-6/27.07.2017г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 53.00 KB
Решение №РД-10-5/15.06.2017г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 67.00 KB
Решение №РД-10-4/27.04.2017г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 62.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »


АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail: odzg_pazardjik@abv.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 241"

 

 


Изложение Подкрепяме българското в гр. Пазарджик  

Национална Селска Мрежа