20.03.2019


Вътрешни правила „За определяне на цената за ползване на имоти от държавния поземлен фонд на основание едногодишни договори за наем по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ и процедурата по сключване на договорите за землищата на територията на област Търговище”, утвърдени със заповед № РД-05-640/02.02.2017 г. на директора на ОД „Земеделие”. 654.14 KB
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОД "Земеделие" Търговище - публикувано 16.08.2016 244.00 KB
Вътрешни правила за „Условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите ползвани по реда на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди за утвърждаване на постигнатите доброволни споразумения/служебни разпределения за землищата в област Търговище”. 9.17 MB
КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 124.38 KB
Заповед № РД09-157 от 15.03.2011г. на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, за определяне на минималните количества на ягоди и малини, предназначени за преработка. 126.80 KB
Заповед № РД09-157 от 15.03.2011г. на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, за одобрените за 2011г. изкупвачи на ягоди и малини, предназначени за преработка. 164.10 KB
Инструкция за организация на документооборота 148.04 KB
Инструкция за механизма на обработване на личните данни и защитата им от незаконни форми на обработване в ОД Земеделие Търговище 93.67 KB
Вътрешни правила за планиране, изпълнение и контрол върху бюджета на ОД Земеделие Търговище в програмен формат 85.02 KB
Вътрешни правила за организация на дейността на ОД Земеделие Търговище 151.37 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

 

 

 


 


 

 


ПРИЕМЕН ДЕН ДИРЕКТОР
ПОНЕДЕЛНИК
от 14.00 до 16.00 часа


ЗАЩИТА НА

ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 

 

Национална Селска Мрежа