19.03.2019


Наредба № 3 на МЗХ от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 349.24 KB
Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. 642.59 KB
Наредба №6 от 18.02.2000г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии 242.39 KB
Наредба №11 от 15.05.2007г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми 1.77 MB
Наредба №15 от 08.05.2009г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците 1.16 MB
Наредба №16 от 08.06.2010г. за изискванията за качество и контрол за сътоветствие на пресни плодове и зеленчуци 1.03 MB
Наредба №16 19.07.2000г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежателите на поименни компенсационни бонове 1.08 MB
Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост 1.88 MB
Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 1.36 MB
Наредба №5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ 1.50 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

 

 

 


 


 

 


ПРИЕМЕН ДЕН ДИРЕКТОР
ПОНЕДЕЛНИК
от 14.00 до 16.00 часа


ЗАЩИТА НА

ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 

 

Национална Селска Мрежа