22.06.2018


Заповед № РД-05-3962/16.10.2017 г. за изменение на протокол от 04.08.2017 год. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2016/2017 година, утвърден със заповед № РД-05-3162 от 04.08.2017 год., на директора на ОД „Земеделие”, в частта за землищата на селата Александрово, Лиляк и Пресиян, община Търговище. 96.50 KB
Протокол от 04.08.201 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2016/2017 година. Заповед № РД-05-3162/04.08.2017г. за утвърждаване на протокол от 04.08.2017г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2016/2017 година. 112.35 KB
Протокол от 09.08.2016 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2015/2016 година. Заповед № РД-05-3429/09.08.2016г. за утвърждаване на протокол от 09.08.2016г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2015/2016 година. 982.74 KB
Информация, указания и образци във връзка с процедурата по изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите ползвани по реда на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди за утвърждаване на постигнатите доброволни споразумения/служебни разпределения за землищата в област Търговище. 28.54 KB
СПРАВКА ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2015/2016 ГОДИНА И СРОКОВЕТЕ ПО ЗЕМЛИЩА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.7, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ ПО ЧЛ.37В, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗСПЗЗ /БЕЛИ ПЕТНА/. 35.90 KB
Образец на заявление за изплащане от ОД „Земеделие” на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ; Указания за изплащане на средствата; Заповед № РД 09-874/13.11.2015г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на указания и образец на заявление за изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. 103.09 KB
Протокол от 14.08.2015 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на средно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2014/2015 година. Заповед № РД-05-1737/14.08.2015г. за утвърждаване на протокол от 14.08.2015г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2014/2015 година. 208.23 KB
Протокол от 14.08.2014 г. на ОД „Земеделие” Търговище за определяне размера на следно рентно плащане, съгласно § 2e от ДР на ЗСПЗЗ и чл.77 б от ППЗСПЗЗ, за землищата в област Търговище, за стопанската 2013/2014 година. Заповед № РД-05-1390/15.08.2014г. за утвърждаване на протокол от 14.08.2014г. за определяне размера на средно рентно плащане за стопанската 2013/2014 година. 112.16 KB
Протокол за размера на средно рентно плащане за стопанската 2012/2013 година, за землищата в област Търговище, определено по реда на § 2е, ал.1 и 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, утвърден със Заповед № РД-05-1583/14.08.2013 год. на директора на ОД “Земеделие” Търговище. 187.91 KB
Справка за размера на следно рентно плащане за землищата в област Търговище, определено по реда на § 2е от ДР на ЗСПЗЗ, за стопанската 2011/2012 година. 29.75 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

 

 ЗАЩИТА НА

ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 

 

Национална Селска Мрежа