новини
 • 12.03.2015 г.
  Одобрен е окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2014 и окончателния обхват на специализирания слой "Постоянно затревени площи"
  прочети >>
 • 18.02.2015 г.
  Средно годишно рентно плащане за стопанската 2013/2014 г. за пасища, мери и ливади
  прочети >>
 • 11.12.2014 г.
  От 10.12.2014 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2014 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


НОВО! Решение № 2 от 13.03.2015 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 98.00 KB
НОВО! Заповед № РД-07-207/18.03.2015 г. на Директора на ОД «З» Стара Загора със която са определени класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения национален търг в област Стара Загора 4.03 MB
НОВО! Съобщение за приет план на новообразуваните имоти на стопански двор гр.Гурково, общ.Гурково. 563.95 KB
НОВО! Съобщение изх.№ РД-16-316/17.03.2015 г. на ОД «Земеделие» гр.Стара Загора за приет с протокол от 16.03.2015 г. план на новообразуваните имоти, находящи се в стопански двор извън границите на урбанизираната територия на с.Малко Дряново, общ.Братя Даскалови, по отношение на парцел № ІХ, идентичен с имот № 200009 по КВС на землището на с.Малко Дряново, общ.Братя Даскалови. 546.66 KB
НОВО! Заповед N РД-07-202/09.03.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във в-к "Старозагорски новини" брой 45 от 10.03.2015 3.43 MB
НОВО! Приложение № 1 към заповед № РД 46-254/27.02.2015 г. - списък на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Стара Загора 2.73 MB
НОВО! Заповед № РД 46-254/27.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2014/2015 г., наодящи се на територията на област Стара Загора 3.79 MB
НОВО! Заповед N РД-07-075/17.02.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 109.00 KB
НОВО! Решение № 1 от 29.01.2015 година на комисията по чл.17,ал.1,т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 112.50 KB
НОВО! Електронна програма за попълване от земеделските производители за регистрация по Наредба 3/1999 г. за стопанската 2014-2015 г. 550.27 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102,ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(042) 603 225
тел.:(042) 252 107
факс:(042) 622 289 

E-mail:  

odzg_stz@mbox.contact.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 1944"

 

 


 

 

 

Национална Селска Мрежа