16.06.2019


10.04.2018 Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 27.29 KB
Заявлениe за участие в търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ /свободни, негодни за замеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ земи в бившите стопански дворове/ - за собствениците на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота - предмет на търга 1.00 MB
Актуален образец Заявления за физически и юридически лица за участие в търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ /свободни, негодни за замеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ земи в бившите стопански дворове/ 2.23 MB
Анкетен формуляр за регистрация на земеделски производители 135.60 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители 64.00 KB
Заповед № РД-07-037/22.02.2013 г за утвърждаване Харта на клиента и стандарти на административно обслужване на ОД „Земеделие” – Стара Загора 427.35 KB
Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 93.50 KB
Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги 87.50 KB
Образци на декларации по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ, заявление чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ и споразумения по чл.37 в от ЗСПЗЗ 88.23 KB
Предложение до комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделските земи - образци за физически и юридически лица 73.77 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »