21.04.2018


Договор от 05.01.2016г. за доставка на канцеларски материали. 1.03 MB
27.01.2016г. Информация за извършени плащания на регулярни доставки през 2015г. по сключен договор № ОП-009/23.01.2015Г. с "ПЕТРОЛ" АД възложен по реда на ЗОП чрез публична покана 751.77 KB
27.01.2016г. Договор за доставка на течни горива - бензин, пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на ОД "Земеделие" - Пловдив 1.26 MB
22.12.2015 г. Протокол №2 от 18.12.2015 г. от работата на комисията, назначена със Заповед № РД 11-5882/17.12.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ОДЗ - Пловдив за доставка на канцеларски материали за нуждите на ОД "Земеделие" - Пловдив. 517.27 KB
21.12.2015 Протокол №01/16.12.2015г. от работата на комисията, назначена със Заповед № РД11-5864/16.12.2015г. на Директора на ОД "Земеделие"-Пловдив да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти от участниците в процедура по реда на Глава осма "а" от ЗОП, чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14,ал.4, т. 2 от ЗОП с предмет Доставка на течни горива - бензин, пропан - бутан и дизелово гориво на територията на област Пловдив, чрез карти за безналично плащане. 1012.96 KB
Покана за участие в избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив, публикувано на 04.12.2015г. 568.78 KB
Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив публикува на сайта на Агенция за обществени поръчки публична покана № 9048562 за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на течни горива -бензин, пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив, чрез карти за безналично плащане, публикувано на 04.12.2015г. 1.52 MB
Протокол № 5/20.04.2015 г. от трето заседание на комисията, назначена със заповед № 318/06.03.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по обявената покана за участие в избор на изпълнител за "комплексна услуга за ремонт и доставка на резервни части, материали и консумативи (вкл. технически преглед и техническо обслужване) за служебните автомобили на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 642.79 KB
Протокол № 4/06.04.2015 г. от второ заседание на комисията, назначена със заповед №318/06.03.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, след удължения срок за техния прием, по обявената покана за "Комплексна услуга за ремонт и доставка на резервни части, материали и консумативи (включително технически преглед и техническо обслужване) за служебните автомобили на ОДЗ Пловдив. 494.27 KB
Протокол No 3/09.03.2015 г. от работата на комисията, назначена със заповед No 318/06.03.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по обявената покана с изх. No 16-00-639/18.02.2015 г. за участие в избор на изпълнител за "Комплексна услуга за ремонт и доставка на резервни части, материали и консумативи (включително технически преглед и техническо обслужване) за служебните автомобили на ОДЗ Пловдив. 673.27 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на администратевни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа