24.04.2018


 

Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България и обхваща част от Западната Горнотракийска низина, Карловското поле, южните склонове на Родопите. Това географско разположение и разнообразие от почвени типове, благоприятства развитието на земеделието и то заема важно място в икономиката на областта.

Областта е разположена върху обща площ от 5 886 984 дка, включва 18 общини с 215 землища. Общо земеделската територия е в размер на 3 449 048 дка, от която обработваема - 1 801 313 дка.

В областта силно развити са растениевъдството - зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, етерично-маслени култури, голяма част от производството на оризова арпа, както и животновъдството - говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство, а в последно време и козeвъдство и зайцевъдство.

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив е специализирана териториална администрация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, съгласно Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" /обн. ДВ.бр.7 от 26 Януари 2010г./

Областна дирекция "Земеделие" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. Пловдив

Според характера на дейността, която извършват административните звена в областните дирекции "Земеделие", са обособени в обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие". В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на директора. На територията на Пловдивска област действат 13 общински служби и 2 офиса.

Административното ръководство на областната дирекция се осъществява от главен секретар.

Дейността на дирекцията е свързана с административни, изпълнителни и технически дейности по: възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; Наредба номер 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост; промяна предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ; ползване и контрол върху стопанисването на земеделски земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ; помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл.38,39 и 40 от ЗСПЗЗ.

Предоставят се услуги по Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.

Изготвя се "Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия": предсеитбена подготовка, дълбока оран и сеитба на есенни култури; реколта от трайни насаждения и пролетни култури; мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ-пръскания); подхранване и хербицидиране на есенни култури; сеитба на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.); жътва на есенни култури (пшеница, ечемик, тритикале и маслодайна рапица), на слънчоглед и царевица.

В Областна дирекция се изготвят справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност. В сектор "Агростатистика" се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояниене на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия.

Една от основните задачи на дирекцията е: провеждане на разяснителна и консултантска дейност, оказване на специализирана помощ на земеделските производители, чрез организиране на срещи-семинари по общини и кметства със съдействие на органите на местното самоуправление и териториалните звена на ВРБС.

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив:
* Подпомага Министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и храните, хидромелиорациите и мерките за борба с ерозията на територията на област Пловдив;
* Координира и контролира дейността на общинските служби по земеделие; Разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях;
* Разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи;
* Ежегодно изготвя доклад за състоянието на земеделието и горите и предложение за основните направления на държавната аграрна политика през следващата стопанска година за областта;
* Изграждане на системи за регистрация на земеделските стопани за директни плащания на площ;
* Регистрация на земеделските производители;
* Въвеждане и администриране на квотни режими за производство и преработка;

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на администратевни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа