новини
 • 23.06.2016 г.
  Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски от ДПФ на територията на област Пловдив за стопанската 2016/2017 година
  прочети >>
 • 15.02.2016 г.
  От днес се приемат заявления за компенсиране на пропаднали площи
  прочети >>
 • 15.02.2016 г.
  Започна прием на заявления за компенсация на щети по животни и кошери
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. Следваща страница >>
актуално


22.06.2016г. Заповед №РД 09-434 от 20.06.2016г. на Министъра на земеделието и храните, на основание чл.22, ал.1 и 2 от Наредба №10 от 2016г. за прилагане на подмярка 6.3 " Стартова помощ за развитие на малки стопанства " от мярка 6 " Развитие на стопанства и предприятия " от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 367.78 KB
03.06.2016г. РЕШЕНИЕ №4 от 27 май 2016 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 124.00 KB
02.06.2016 г Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив на основание чл.56м, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ , Заповед РД 46-697 от 20.08.2015г. на Министъра на Земеделието и храните и одобрен от Министъра на Земеделието и храните протокол от 25.04.2016г. на комисия определена със Заповед № РД 11-3148/22.04.2016г. 843.02 KB
18.05.2016г. Заповед №РД 46-322/14.05.2016г. с която се допълва Приложение № 1 към Заповед № РД 46-119/26.02.2016г. на Министъра на земеделието и храните , с имотите пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за стопанската 2016/2017г. , съгласно приложението , неразделна част от настоящата заповед. 475.66 KB
17.05.2016г. Заповед № РД 09-292/16.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните относно удължаване срока за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн и срок за вписване в регистъра. 194.26 KB
11.05.2016г. ПОКАНА На основание чл. 105, ал.7 от ППЗСПЗЗ/ Обн. в ДВ. бр.34 от 30.04.1991г.,изм. и доп. ДВ. бр.34 от 03.05.2016г./Областна дирекция "Земеделие " Пловдив с адрес : бул. "Марица " N:122,ет.3, организира избор за оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на земите по чл.105 от ППЗСПЗЗ за продажба на земи §12а от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ. 335.06 KB
30.03.2016г. РЕШЕНИЕ №2 от 11 март 2016 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 122.50 KB
09.05.2016 РЕШЕНИЕ №3 от 22 април 2016 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 135.00 KB
15.04.2016 г. На 22.04.2016г. от 9.00 - 12.00 ч. в сградата на Институт по зеленчукови култури " Марица" , гр. Пловдив ул. " Брезовско шосе" № 32 ще се проведе обучение на фермерите за хигиената на добив на сурово мляко. 26.46 KB
09.05.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец Юни 2016 г., от инспекторите в ГД "Аграрно развитие" 1.18 MB
26.04.2016г. Съобщение!!! 1.05 MB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 197.00 KB
28.03.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец април 2016г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие". 414.19 KB
07.04.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец май 2016г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие". 403.24 KB
22.03.2016г. 1. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост незаети със сгради и съоръжения , бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ , негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване на територията на област Пловдив. 2.15 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »