новини
 • 15.02.2016 г.
  От днес се приемат заявления за компенсиране на пропаднали площи
  прочети >>
 • 15.02.2016 г.
  Започна прием на заявления за компенсация на щети по животни и кошери
  прочети >>
 • 22.01.2016 г.
  Разяснителна кампания относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане кампания 2016
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. Следваща страница >>
актуално


28.04.2016г. Заповед № РД 09-249/27.04.2016 г. на Министъра на земеделието и храните относно удължаване срока за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн и срок за вписване в регистъра. 2.00 MB
26.04.2016г. Съобщение!!! 1.05 MB
15.04.2016 г. На 22.04.2016г. от 9.00 - 12.00 ч. в сградата на Институт по зеленчукови култури " Марица" , гр. Пловдив ул. " Брезовско шосе" № 32 ще се проведе обучение на фермерите за хигиената на добив на сурово мляко. 26.46 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 197.00 KB
28.03.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец април 2016г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие". 414.19 KB
07.04.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец май 2016г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие". 403.24 KB
30.03.2016г. РЕШЕНИЕ №2 от 11 март 2016 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 122.50 KB
22.03.2016г. 1. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал.1, 2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост незаети със сгради и съоръжения , бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ , негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване на територията на област Пловдив. 2.15 MB
22.03.2016г. Заявления за участие в търг по реда на чл27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи частна държавна собственост 433.88 KB
09.03.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец Март 2016г. , от инспекторите в ГД "Аграрно развитие" 1.58 MB
09.03.2016г. Обява за заседание на Областния съвет по животновъдство към ОДЗ Пловдив. 70.50 KB
01.03.2016г. Заповед №РД46-119/26.02.2016г. на министъра на земеделието и храните, с която са определени свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016/2017 година, находящи се на територията на област Пловдив, ведно с Приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта. 1.60 MB
24.02.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец февруари 2016г., от инспекторите в ГД " Аграрно развитие" 189.47 KB
16.02.2016г. важно!!! ДЕКЛАРАЦИИ по чл.58н, ал.1, по чл.58о, ал. 1 и ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и ДЕКЛАРАЦИИ за произведени количества и запаси от ориз и оризова арпа. 104.67 KB
08.02.2016г. Средно годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване в област Пловдив за 2015 г. по реда на параграф 2е от ДР на ЗИД на ЗСПЗЗ по методика № РД 04-6/08.07.2015 г., одобрена от Министъра на земеделието и храните. 5.80 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »