новини
 • 18.03.2015 г.
  ОДЗ Пловдив организира среща с представители на Министерството на земеделието и храните
  прочети >>
 • 21.08.2014 г.
  Информация относно забраната на Руската федерация за внос на селскостопански продукти от ЕС
  прочети >>
 • 31.05.2014 г.
  Инструкция за прилагане на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. Следваща страница >>
актуално


актуално РЕШЕНИЕ № 3 от 29 април 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 143.50 KB
важно Обявление за провеждане на конкурс за длъжност "началник" на Общинска служба по земеделие - Асеновград, офис Лъки при Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 643.98 KB
актуално Заповед РД 11-1657/07.05.2015 г. на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне на постоянно действаща комисия. 669.54 KB
ново Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив организира избор за оценители на земеделски земи и трайни насаждения, регистрирани в Камарата на независимите оценители в България, за изготвяне на пазарни оценки на земите по чл. 24а, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ за отдаването им под наем/аренда по реда на чл. 47ш, ал.9 от ППЗСПЗЗ. 325.08 KB
важно Одобрени са окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014 и окончателният специализиран слой „Постоянно затревени площи” 118.50 KB
Заповед No РД 46-288/06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен слой "Постоянно затревени площи" за Кампания 2014 част от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) 376.94 KB
Заповед No РД 46-287/06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен слой "Площи допустими за подпомагане" за Кампания 2014 721.84 KB
ново важно Протокол от проведен търг за отдаване под аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, обявен със заповед No 038/19.01.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 1.50 MB
ново важно Протокол от проведен търг за отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд, обявен със заповед No 037/19.01.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив 1.39 MB
важно Удължаване на срока по прием на оферти за участие в избор на изпълнител за „комплексна услуга за ремонт и доставка на резервни части, материали и консумативи (включително технически преглед и техническо обслужване) за служебните автомобили на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив“ 22.50 KB
актуално РЕШЕНИЕ № 2 от 6 март 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 113.00 KB
актуално Протокол за средното рентно плащане за 2011 година 52.59 KB
важно Заповед No РД 46-259/27.02.2015 на Министъра на МЗХ и списък за свободни имоти от ДПФ сНТП "пасища (пасища с храсти), мери" и "ливади" на територията на област Пловдив 2.67 MB
важно Заповед No 260/27.02.2015 г. на Директора на ОДЗ - Пловдив за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 15.12.2014 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ 3.70 MB
актуално Средно годишно рентно плащане за землищата и общините в област Пловдив, регламентирано в параграф 2е от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ за 2014 г. 5.05 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр. Пловдив 4000,
бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (032) 63 40 22
факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 377"

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на административни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

 


 

   

Национална Селска Мрежа