новини
 • 22.01.2016 г.
  Разяснителна кампания относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане кампания 2016
  прочети >>
 • 04.01.2016 г.
  Кандидатите за Директни плащания 2015 могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2015г.
  прочети >>
 • 30.10.2015 г.
  Обява относно мярка 214 агроекологични плащания
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>
актуално


08.02.2016г. Средно годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване в област Пловдив за 2015 г. по реда на параграф 2е от ДР на ЗИД на ЗСПЗЗ по методика № РД 04-6/08.07.2015 г., одобрена от Министъра на земеделието и храните. 5.80 MB
08.02.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец март 2016г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие". 565.04 KB
08.02.2016г. График за извършване на ГТП по населени места за месец февруари 2016г., от инспекторите в ГД " Аграрно развитие" 401.62 KB
05.02.2016г. РЕШЕНИЕ № 1 от 29 януари 2016 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 118.50 KB
02.02.2016 г. Заповед за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 14.12.2015г. търг с тайно надаване за продажба на земи ,частна държавна собственост, представляващи свободни негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ в област Пловдив 2.47 MB
02.02.2016 г. важно Обява за заседание на Областния съвет по животновъдство към ОДЗ Пловдив. 70.50 KB
27.01.2016г. Съобщение и Заповед на Основание ч. 45 ал.6 от Правилника за прилагането за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ 321.81 KB
важно!!! На 26.01.2016г. от 10.30 часа в сградата на Община Марица ще се проведе среща на представители на Министерство на земеделието и храните, Областна Дирекция „Земеделие“-Пловдив и земеделски стопани от област Пловдив. Тема на срещата ще бъде: „Стартиране на новата кампания по регистрация на заявленията за подпомагане на земеделските стопани, Регистрация на правните основания за ползване на земеделските земи от собственици и ползватели. Сключване на споразумения за ползване на земеделски земи по реда на чл.37в ЗСПЗЗ“. 22.50 KB
18.01.2016г. Протокол от 08.01.2016г. от проведен търг за отдаване под аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2015/2016 година / втора тръжна сесия/, обявен със Заповед № РД11-5402/20.11.2015г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив. 1.17 MB
18.01.2016г. Протокол от 07.01.2016г. от проведен търг за отдаване под наем на земеделски земи от държавен поземлен фонд за стопанската 2015/2016 година /втора тръжна сесия/, обявен със Заповед №РД11-5401/20.11.2015г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив 702.84 KB
важно!!! 11.01.2016г. 1.Първоначалната регистрация, промяната на регистрацията и отчисляването на земеделската, горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и техническите прегледи,се извършват от Областите дирекции „Земеделие“ . 2.До влизането в сила на тарифата по чл.17, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника таксите за дейностите по закона се заплащат по банков път по сметка на Областна дирекция“Земеделие“, съответно на Министерството на земеделието и храните. 3. Банкова сметка BG69UNCR70003119352085 22.50 KB
22.12.2015г. РЕШЕНИЕ № 10 от 15 декември 2015 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 136.50 KB
актуално 18.12.2015 Електронен вариант на анкетна карта и формуляр на регистрация и/или пререгистрация на Земеделски стопани и упътване за работа. 476.20 KB
17.12.2015 важно!!! Протокол от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Пловдив за стопанската 2015/2016г.,само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, обявен със заповед №РД11-5207/11.11.2015 г. на Директора на областна дирекция "Земеделие" - Пловдив, проведен на 16.12.2015г. 1.06 MB
16.12.2015г. актуално Протокол от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на територията на област Пловдив. 1.89 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »