21.02.2018


12.2016г. Образец на заявление за издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн. 18.94 KB
12.2016г. Образец на заявление за настъпили промени в обстоятелствата, свързани с издаването на разрешение за изкупуване на суров тютюн. 19.03 KB
08.05.2015г. Вътрешни правила за административно обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"-Пловдив 2.16 MB
11.07.2016г. Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Областна Дирекция "Земеделие" 2.09 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ И ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛОВДИВ 113.50 KB
Вътрешни правила за управление на риска. 217.00 KB
Вътрешни правила за работната заплата. 177.00 KB
Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. 225.50 KB
Правилник за вътрешния трудов ред. 98.00 KB
Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи на ОДЗ - Пловдив 222.43 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »