24.04.2018


12.2016г. Образец на заявление за издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн. 18.94 KB
12.2016г. Образец на заявление за настъпили промени в обстоятелствата, свързани с издаването на разрешение за изкупуване на суров тютюн. 19.03 KB
08.05.2015г. Вътрешни правила за административно обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"-Пловдив 2.16 MB
11.07.2016г. Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Областна Дирекция "Земеделие" 2.09 MB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ВЪРХУ ДОКУМЕНТИ И ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ПЛОВДИВ 113.50 KB
Вътрешни правила за управление на риска. 217.00 KB
Вътрешни правила за работната заплата. 177.00 KB
Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки. 225.50 KB
Правилник за вътрешния трудов ред. 98.00 KB
Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи на ОДЗ - Пловдив 222.43 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на администратевни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа