новини
 • 06.10.2017 г.
  От днес животновъдите доказват реализацията на млякото и млечните продукти, както и разпределяне на новородените телета
  прочети >>
 • 06.10.2017 г.
  Актуалната версия на електронния файл на ЗС.
  прочети >>
 • 29.09.2017 г.
  Образец на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски производител за стопанската 2017/2018
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед №РД–11–182/05.12.2017 г., на директора на ОД “Земеделие” гр. Кърджали, за откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на свободни, незастроени, негодни за земеделско ползване имоти по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на територията на област Кърджали. 639.26 KB
Заповед № РД 11-181/05.12.2017 г. на основание чл. 47ж, ал. 6 от правилника за прилагане на Закона за собствеността о ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) 244.88 KB
Заповед № РД 11-180/29.11.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка с Доклад вх. № АР-09-80(2)/29.11.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД-11-155/02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кърджали и писмо с вх. № АР-09-80(1)/10.11.2017 г. на И.Д. Началник на Общинска служба по земеделие – Черноочене, ведно с приложеното към него заявление за отказ от Гюлюмсер Мехмедова Идриз. 222.54 KB
Заповед № РД 11-179/29.11.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка с Доклад вх. № АР-09-80(3)/29.11.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД-11-155/02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кърджали и писмо с вх. № АР-09-80(1)/10.11.2017 г. на И.Д. Началник на Общинска служба по земеделие – Черноочене, ведно с приложеното към него заявление за отказ от Гюлюмсер Мехмедова Идриз. 220.47 KB
Заповед № РД 11-178/29.11.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на Областните дирекции „Земеделие“, чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка с Доклад вх. № АР-09-80(4)/29.11.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД-11-155/02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Кърджали и писмо с вх. № АР-09-80(1)/10.11.2017 г. на И.Д. Началник на Общинска служба по земеделие – Черноочене, ведно с приложеното към него заявление за отказ от Гюлюмсер Мехмедова Идриз. 219.09 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 8 от 28.11.2017 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 49.00 KB
Протокол на комисия, назначена със Заповед №РД-11-170/17.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали с резултати от проведена на 21.11.2017 г. втора тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ. 975.00 KB
Процедура за търг по реда на чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. 1.33 MB
Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД-11-163/08.11.2017 год. На директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с. Ковил, община Крумовград, област Кърджали. Заповедта подлежи на обжалва в 14-дневен срок от датата на обявяване по реда на АПК. 144.23 KB
Заповед № РД 46-354/03.11.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за допълване на Приложение №1 към Заповед № РД 46-111/26.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните с имоти от държавния поземлен фонд, които да бъдат включени в процедурата за търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година. 122.95 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 346"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа