новини
 • 27.01.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • 26.01.2017 г.
  Електронен файл за регистрация на Земеделските прозиводители.
  прочети >>
 • 19.10.2016 г.
  Заявленията за кандидатстване по схемата за намален акциз на горивата могат да бъдат изтеглени само от интернет страницата на МЗХ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия), с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2017/2018 година. 416.88 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 5 от 27.07.2017 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 45.00 KB
Областна дирекция "земеделие" гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД-11-90/25.07.2017 год. На директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на обявяване по реда на АПК. 25.70 KB
ПРОТОКОЛ за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Кърджали за стопанската 2017-2018 г. 2.04 MB
Заповед № РД 11-73 гр.Кърджали 21.06.2017 г. 247.76 KB
Кампания 2017 г. На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции 18.23 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 4 от 23.05.2017 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. 44.50 KB
МЗХГ удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г. 342.74 KB
Приложение 1. Заявление за достъп до обществена информация. 44.31 KB
Заповед № РД–11-49 от 11.05.2017 г. Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация от Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали. 522.89 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 343"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа