новини
 • 28.08.2018 г.
  Започва прием на заявления по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.
  прочети >>
 • 14.08.2018 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2018г
  прочети >>
 • 08.05.2018 г.
  Електронен файл за регистрация на земеделските стопани
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали уведомява земеделските стопани, че съгласно чл. 5, ал. З от Наредба№ 3/1999г за поддържане на регистъра на земеделски стопани, всички регистрирани земеделски стопани или упълномощени от тях лица трябва да представят в Областната дирекция „Земеделие" ежегодно от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания актуална информация за дейността си чрез анкетна карта и анкетни формуляри. Документите се получават безплатно от общинската служба по земеделие по местонахождение на стопанството. 27.50 KB
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали уведомява земеделските стопани, че масиви за ползване на пасища, мери и ливади може да се създават по споразумение между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 25.50 KB
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали уведомява земеделските стопани, кандидатстващи по схемите за директни плащания, че е необходимо да регистрират правно основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Площите за подпомагане по кампания`2019 ще се заявяват, само ако има регистрирано правно основание. 25.50 KB
Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД–11–214/12.10.2018 год. на директора на ОД “Земеделие” - Кърджали за одобряване на протокол от 26.09.2018 г., изготвен на основание на чл. 45б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, засягаща поземлен имот в землището на с. Вранско, община Крумовград, област Кърджали. 149.29 KB
Заповед №РД-11-212/04.10.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Кърджали по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година за срок от 1 /една/ стопанска година. 1.01 MB
Областна дирекция “Земеделие” гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД–11–213/04.10.2018 год. на директора на ОД “Земеделие” - Кърджали за одобряване на протокол от 09.08.2018 г., изготвен на основание на чл. 45б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, засягаща поземлен имот в землището на с. Гулийка, община Крумовград, област Кърджали. 160.11 KB
Заповед №РД-11-170/25.09.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали и документи за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване по наем/аренда на свободни земеделски земи от ДПФ за стопанската 2018/2019 г. 495.56 KB
На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” , във връзка с чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), открита процедура по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, през стопанската 2018/2019 г„ за землището на с. Стражец, община Крумовград, област Кърджали и доклад с вх. № АР-09- 130/19.09.2018 г. на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД- 11-146/03.08.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” - Кърджали, съгласно който е невъзможно образуването на масив за ползване по смисъла на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Прекратявам процедурата и дейността на комисията по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, през стопанската 2018/2019 г., за землището на с. Стражец, ЕКАТТЕ 81743, община Крумовград, област Кърджали. 229.99 KB
На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” , във връзка с чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), открита процедура по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, през стопанската 2018/2019 г„ за землището на с. Свободиново, община Черноочене, област Кърджали и доклад с вх. № АР-09- 121/17.09.2018 г. на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД- 11-160/29.08.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” - Кърджали, съгласно който е невъзможно образуването на масив за ползване по смисъла на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Прекратявам процедурата и дейността на комисията по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, през стопанската 2018/2019 г., за землището на с. Свободиново, ЕКАТТЕ 65841, община Черноочене, област Кърджали. 236.82 KB
Заповед № РД 46 – 402 от 04.09.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за допълване приложение 1 към заповед № РД 46 – 135 от 27.02.2018 г. 42.14 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 369"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно 

 

 

Национална Селска Мрежа