новини
 • 06.10.2017 г.
  От днес животновъдите доказват реализацията на млякото и млечните продукти, както и разпределяне на новородените телета
  прочети >>
 • 06.10.2017 г.
  Актуалната версия на електронния файл на ЗС.
  прочети >>
 • 29.09.2017 г.
  Образец на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски производител за стопанската 2017/2018
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко съгласно чл. 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, регистрирани по адрес на стопанската дейност в областта. Активен към 15.02.2018 г. 32.14 KB
Протокол от 19.02.2018 г. за извършена проверка на всички договори на ползватели на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Кърджали. 361.94 KB
Областна дирекция “Земеделие” Кърджали на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД-11-22/14.02.2018 г. Конкурс за длъжността: “младши експерт” в общинска служба по земеделие – Черноочене, Главна дирекция “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие” – гр. Кърджали 271.29 KB
Областна дирекция "Земеделие" гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ппзспзз са изготвени заповеди №РД-11-18/12.02.2018 г. и №РД-11-19/12.02.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор в землищата на с. Звънче и с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали. 159.07 KB
Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали уведомява ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ на територията на област Кърджали, че на 15.02.2018 г. /четвъртък/ от 13.00 ч. в залата на Народно читалище “Обединение 1913”, ул. Републиканска 47, ще се проведе среща с представители на Министерство на земеделието, храните и горите и ОД „Земеделие” – Кърджали, във връзка с предстоящата кампания за подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, схеми и мерки по ПРСР и Общата селскостопанска политика след 2020 г. 82.50 KB
Размер на средното годишно рентно плащане за стопанската 2018/2019 г., по начин на трайно ползване, за землищата по общини на територията на област Кърджали 687.71 KB
Уведомление до Хамид Юсеин Мюмюн - публикувано на 31.01.2018г. 350.10 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 01 от 25.01.2018 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 42.00 KB
Протокол от 12.01.2018 г. на основание чл. 56м от ППЗСПЗЗ с резултати от проведен таен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 118.95 KB
Заповед № РД-11-3/10.01.2018 г. на основание чл. 47ж, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ и протокол на комисията от 15.12.2017 г. с резултати от проведен търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2017/2018 година за срок от една стопанска година и приключване на търга 210.88 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 354"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа