новини
 • 06.10.2017 г.
  От днес животновъдите доказват реализацията на млякото и млечните продукти, както и разпределяне на новородените телета
  прочети >>
 • 06.10.2017 г.
  Актуалната версия на електронния файл на ЗС и съответстващата конвертираща програма.
  прочети >>
 • 29.09.2017 г.
  Образец на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски производител за стопанската 2017/2018
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2017/2018 година за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 496.80 KB
Протокол от проведения на 11.10.2017 г. търг за отдаване под наем на земеделски земи (пасища, мери и ливади) от ДПФ за стопанската 2017/2018 г. по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ 2.15 MB
Протокол от работата на комисия, назначена със Заповед №РД-11-116/20.09.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” гр. Кърджали, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти от лицензирани оценители на земеделски земи и трайни насаждения, за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавния поземлен фонд, за продажбата им по реда на „глава дванадесета” от ППЗСПЗЗ 72.80 KB
УКАЗАНИЯ за изплащане от областните дирекции „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди 20.67 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 6 от 14.09.2017 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 42.50 KB
Заповед №РД-11-103/28.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие" за обявяване на търг по чл. 37и, ал. 13 (първа тръжна сесия) за отдаване под наем за 1(една) стопанска година (2017/2018 г.) на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Кърджали и списък с необходимите документи за участие в търга 1.54 MB
Протокол от проведената на 30.08.2017 г. първа тръжна сесия за отдаване под аренда на земи от ДПФ за стопанската 2017/2018 г. по реда на чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ. 436.25 KB
Откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия), с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2017/2018 година. 416.88 KB
Р Е Ш Е Н И Е № К – 5 от 27.07.2017 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи 45.00 KB
Областна дирекция "земеделие" гр. Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена заповед №РД-11-90/25.07.2017 год. На директора на ОД "Земеделие" гр. Кърджали за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор в землището на с. Правдолюб, община Ардино, област Кърджали. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на обявяване по реда на АПК. 25.70 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 345"

 

 

Протокол за устно заявяване

Издаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно


 

 

 

Национална Селска Мрежа