новини
 • 04.07.2018 г.
  Екипи на МЗХГ ще посетят засегнатите от чума по овцете райони в Ямболско и Бургаско
  прочети >>
 • 25.06.2018 г.
  ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДЕН С ОВЦЕВЪДИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ В ОВЦЕФЕРМАТА НА МИТКО НИКОЛОВ В ГР. СРЕДЕЦ, ОБЩ. СРЕДЕЦ 20.06. МАЙ 2018г.
  прочети >>
 • 30.05.2018 г.
  Близо 500 ученика посетиха Музея на меда край Кошарица
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол за разпределение на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2018/2019г., за област Бургас на комисията назначена със Заповед № РД 11-196/19.06.2018 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас 256.50 KB
• Заповед №РД 11-201/21.06.2018 г. за одобряване План на новообразувани имоти за стопански двор - имот №283014 с площ 7,646 дка по КВС на землище с. Садово, общ. Сунгурларе, обл. Бургас 94.50 KB
1. Заповед №РД 11-199/20.06.2018 г. за одобряване План на новообразувани имоти в стопански двор на бивше ТКЗС – имот №014012 по КВС /ПИ с идентификатор 29492.14.12 по КККР/ на землище с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас. 2. Заповед №РД 11-200/20.06.2018 г. за оцифряване на парцеларен план в стопански двор на бивше ТКЗС – масив 67, м.“Стопански двор“ по КВС на землище с. Деветинци, общ. Карнобат, обл. Бургас 99.55 KB
Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас на основание чл. 47ж, ал. 1 и 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Заповед № РД 46-177 от 26.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД 11- 194/18.06.2018 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие ”- гр. Бургас О Б Я В Я В А: 1. Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2018/2019 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година, за дългосрочно отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури – житни, бобови и др. за срок от пет стопански години, и отглеждане на съществуващи трайни насаждения, за срок от пет стопански години. 2. Обект на търга са свободните земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване (наем, аренда), срок за предоставяне и начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от настоящата заповед 664.71 KB
Протокол №1/08.06.2018 г. от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения на организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ за стопански дворове в с.Черноград и с.Тополица, общ.Айтос; с.Тръстиково, с.Ливада и гр.Камено, общ. Камено; с.Козаре, общ.Карнобат; с.Дебелт, общ.Средец и с.Вълчин, общ.Сунгурларе всички в област Бургас. 157.00 KB
• Заповед №РД 11-189/06.06.2018 г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Бургас за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на земи – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ 89.00 KB
З А П О В Е Д № РД-11-184/21.05.2018г.гр. Бургас,за недопускане възникването на пожари и нанaсяне на щети на селскостопански инвентар и земеделска продукция 84.00 KB
• Заповед №РД 11-173/24.04.2018 г. на Директора на ОД ”Земеделие” – Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ и чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 5.72 MB
Протокол №1/12.04.2018 г. от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за продажба на земи – частна държавна собственост, свободни годни за земеделско ползване отговарящи на условията на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в стопански двор на с.Сигмен и с.Черково, общ.Карнобат; с.Трояново, общ.Камено и с.Листец, общ. Руен, обявен със Заповед № РД 11-151/28.02.2018 г. публикувана във вестник „Черноморски фар“ бр.44/07.03.2018 г.. Да се допълни: 1. В 7-дневен срок участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. 2. Класираните кандидати ще бъдат уведомени за сроковете и сумите за заплащане след съгласуване на протокола от министъра на земеделието, храните и горите. 114.50 KB
СЪОБЩЕНИЕ във вр. с Условията и реда за вписване в Лозарския регистър, администриран, от Изпълнителна агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 13.39 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
        
 АДРЕС:ул. "Цар Иван Шишман " №8

гр.Бургас 8000
тел. 056/84 43 03
факс 056/84 43 03 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 506"

 

 Национална Селска Мрежа