новини
 • 08.10.2018 г.
  РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 08.10.2018г.
  прочети >>
 • 03.10.2018 г.
  Дискусия с г-жа Светлана Боянова – ръководил на Института за агростратегии и иновации на тема „Законодателни предложения на ЕК за реформа на Общата селскостопанска политика след 2020г
  прочети >>
 • 02.09.2018 г.
  ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДЕН С ПЧЕЛАРИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ В ПЧЕЛИН НА ДИМИТЪР СТАНЧЕВ-СОБСТВЕНИК НА „ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА СТРАНДЖА“ В С. ИНДЖЕ ВОЙВОДА., СОЗОПОЛ 03 АВГУСТ 2018Г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ОБЯВЛЕНИЕ за изготвена Заповед №РД 11-480/12.10.2018 г. за одобряване на Частично изменение на ПНИ за стопански двор на бивша организация по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ приет с протокол от 20.02.2003 г. засягащо ПИ с идентификатори 69746.18.3, 69746.18.6 и 69746.18.8 по КККР на с.Страцин, общ.Поморие, обл.Бургас. 94.50 KB
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР 536.81 KB
З А П О В ЕД за комисия по чл.37 ”в”, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72 б от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне на масиви за ползване на земеделски земи за община Руен 115.50 KB
Заповед № РД 11-01/04.01.2017 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за определяне на актуална информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, след проведена втора тръжна сесия, подробно описани по общини. 95.00 KB
Заповед №РД 11-561/16.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Бургас за одобряване на Частично изменение на План на новообразувани имоти за стопански двор на бивше ТКЗС, одобрен със Заповед № РД 11-004/03.01.2014 г. на Директора на ОД”З”-Бургас и отреждането на имоти №000161 с площ 1,625 дка и имот №000179 с площ 2,873 дка по КВС на землище с.Полски извор, общ.Камено, обл.Бургас за прилежащи площи към „Асфалтови площадки” 539.34 KB
Заповед № РД 11-099/09.06.2016 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас и документи за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земи от ДПФ за стопанската 2016/2017 година 683.46 KB
Заповеди за споразумения по чл.37в, ал.4 ЗСПЗЗ за землище гр.Българово, общ.Бургас 366.00 KB
Констативен протокол на комисията на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47н от ППЗСПЗЗ 82.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ - план на новообразувани имоти за стопански двор - имот №084809 по КВС в землище с.Велислав, общ.Сунгурларе, обл.Бургас 416.40 KB
Резултат от проведен търг за дългосрочно отдаване под наем 1.17 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »