24.04.2019

Протоколи за определяне на средното годишно рентно плащане в лв./дка за землищата на територията на общините в област Благоевград. 9.44 MB
Образци на документи и указания за изплащане на дължими суми за имотите „бели петна“, включени в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 09-974/ 13.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните. 1002.52 KB
Образци на документи за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, одобрени със Заповед № РД 46-216/ 22.05.2013 г. на Министъра на земеделието и храните и указания по прилагане на разпоредбите на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ 2.61 MB
Указания за унифициране на правилата за изплащане от общините на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за ползване на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ 40.43 KB
Образци на документи за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 46-22/ 14.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните. 86.87 KB
Образци на документи и указания за изплащане на дължими суми за имотите „бели петна“, включени в споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед № РД 09-756/ 27.09.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 50.00 KB
Образци на заявление по чл.69 и декларация по чл.70 от ППЗСПЗЗ, и указания към тях, одобрени със Заповед № РД 46-216/ 22.05.2013 г. на Министъра на земеделието и храните. 25.69 KB
Одобрен окончателен специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" (ПДП) 1.33 MB