НОВИНИ
 • 16.05.2016 г.
  Важно за собствениците на земеделска и горска техника на територията на област Благоевград
  прочети >>
 • 25.04.2016 г.
  Уведомление до тютюнопроизводителите в област Благоевград
  прочети >>
 • 14.04.2016 г.
  Заседание на Консултативния съвет по животновъдство в област Благоевград на 20.04.2016 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


РЕШЕНИЕ № АР - 49 – 06 от 28.06. 2016 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 108.50 KB
РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за Промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране - 2011 г. 584.66 KB
Г Р А Ф И К за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника за м. юли 2016г. 37.72 KB
Заповед № РД-09-434/20.06.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 83.90 KB
Г Р А Ф И К за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника за м. юни 2016г. 42.69 KB
Заповед № РД 46-324/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за допълване на Приложение № 1 към Заповед № РД 46-107/26.02.2016 г. във връзка с имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за област Благоевград 71.37 KB
Заповед № РД 09-292/16.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, относно удължаване на срока за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн и срок за вписване в регистъра 14.21 KB
Заповед № РД 09-249/27.04.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, относно удължаване на срока за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн и срок за вписване в регистъра 13.06 KB
Г Р А Ф И К за дейността по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника за м. май 2016г. 94.90 KB
Протокол от проведен търг на 08.04.2016 г. за отдаване на земи от ДПФ под аренда за стопанската 2015-2016 г. в землището на гр. Якоруда, обл. Благоевград 50.28 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Протокол на комисия за определяне размера на средното годишно рентно плащане за област Благоевград 829.02 KB
ЗАПОВЕД за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Илинденци, община Струмяни за стопанската 2013-2014 г. 121.50 KB
ЗАПОЧНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЗА 2013/2014 СТОПАНСКА ГОДИНА 26.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец октомври 2013 г. 148.50 KB
Информационен бюлетин за земеделските стопани в област Благоевград за месец септември 2013 г. 190.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 година 80.00 KB
Обявление относно депозирана молба от Никола Пантев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 53.36 KB
Обявление относно депозирана молба от Стефан Панев за приемане на план по реда и условията на чл.45, ал.3 и ал.10 от ППЗСПЗЗ 52.23 KB
Инструкция за попълване на ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 58.00 KB
ОБРАЗЕЦ на доброволно споразумение/служебно разпределение 20.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. »
АДРЕС:

гр. Благоевград  2700
ул. "В.Коритаров"№2

 

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс 073/88 20 32

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

вторник и четвъртък от 9.30 до 12.00 часа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 301"

 

 


ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА 2015/2016 СТОПАНСКА ГОДИНА 

Национална Селска Мрежа