20.02.2018

Документация за публична покана с предмет: „Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 14.04.2016 г.

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: Абонамент за право на ползване на правно-информационна система за нуждите на МЗХ за период от 2 години – сървърно приложение и за преносими компютри”, публикувано на 14.04.2016 г.

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет:„Изготвяне на обследване на енергийната ефективност на сградата на Министерство на земеделието и храните, нахождаща се в гр. София, бул. „Христо Ботев” №55”, публикувано на 07.04.2016 г.

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонал и поддръжка на една рентгенова система (скенер) за багаж“

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно селскостопанско изложение SIA 2016“, Париж, Френската република, публикувано на 22.01.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:“Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ” , публикувано на 10.12.2015 г. 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет:„Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно изложение за селско стопанство, хранителна промишленост и градинарство „Зелена седмица Берлин 2016“, Федерална Република Германия“, публикувано на 27.11.2015 г. 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“, публикувано на 18.11.2015 г 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Изработване на дизайн и отпечатване на рекламни – информационни материали на Министерство на земеделието и храните”, публикувано на 09.11.2015 г.

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет:„Упражняване на строителен надзор за обект: „Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“, публикувано на 28.10.2015 г.

повече>>

 

Частичен ремонт на общи части и инсталации в сутерена на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”, публикувано на 02.10.2015 г.

повече>>

 

„Пълно сервизно обслужване на компютри, сървъри, принтери, скенери, активни мрежово устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства, копирни машини и многофункционални устройства“

повече>>

„Доставяне на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“

повече>>

„Услуги за извършване на технически дейности по прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за изработване на план за земеразделяне в землището на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна“

повече>>

 

„Извършване на ремонт на покрив на сграда на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”
повече>>

„Частичен ремонт на общи части и инсталации в сутерена на сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 – блокове А, Б и В”

повече>>

 

„Осигуряване на корпоративна антивирусна, анти спам и други защити, и филтрирания на входящия и изходящия трафик на локалната компютърна мрежа на МЗХ. Антивирусна защита на сървъри, персонални и преносими компютри, собственост на МЗХ, чрез закупуване на 1-годишна техническа поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер – Symantec Protection Suite Enterprise Edition”

повече>>

„Реконструкция на селскостопански път яз. Изгрев – 1548 м. – ПИ 000394 в землището на с. Осеновец с ЕКАТТЕ 54119, общ. Венец“, общ. Венец, обл. Шумен

повече>>

 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите на обект за строителство: „Реконструкция на селскостопански път яз. Изгрев -1548-ПИ 000394 в землището на с.Осеновец с ЕКАТТЕ 54119, общ. Венец“

повече>>

 

„Извършване на предварителна оценка на финансови инструменти, които ще се прилагат през следващия програмен период” 

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на специализиран хардуер за нуждите на Управляващия орган“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на МЗХ“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Извършване на предварителна оценка на финансови инструменти, които ще се прилагат през следващия програмен период”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи на служителите в Министерство на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Извършване на текущи ремонти в някои от работните помещения в сградата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, обособена в две позиции, както следва:
Позиция 1: Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията  на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии.
Позиция 2: Избор на независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да определят справедлива пазарна стойност, справедлива наемна стойност на недвижими имоти и справедлива пазарна стойност при учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, предоставени с права на управление на МЗХ.“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Проектиране, изграждане и осигуряване на кетъринг за национален щанд на МЗХ в изложение SIA 2015 в гр. Париж, Франция” 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията  на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии” 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, които да извършат оценка на поземлени имоти в горски територии в съответствие с изискванията  на Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212(2011/C) и SA.26217 (2011/C), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Проектиране и изграждане на щанд на изложение „Зелена седмица” 2015 в гр. Берлин, ФР Германия”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на интернет по оптична връзка за обект с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 в сградата на Министерството на земеделието и храните“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: “Пълно сервизно обслужване на компютри, сървъри, принтери, скенери, активни мрежови устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства, копирни машини и многофункционални устройства”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Осигуряване на корпоративна антивирусна, анти спам и други защити и филтрирания на входящия и изходящия трафик на локална компютърна мрежа на МЗХ Антивирусна защита на сървъри, персонални компютри, собственост на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Изготвяне на предварителен и окончателен /подробен/ проект и дизайн на Павилион и открити площи за участие на Република България на Експо 2015 г. в Милано”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Абонамент за право на ползване на правно-информационна система за нуждите на МЗХ за период от 2 години – сървърно приложение и за преносими компютри”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: “Изграждане на щанд за изложение ,,Зелена седмица 2014”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на МЗХ” 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Авариен ремонт на част от обшивката на часовниковата кула на покрива на сградата на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор) и периферни устройства за нуждите на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на извънгаранционни климатични системи в административната сграда на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Идентифициране и приоритизиране на нуждите от инвестиции в публична инфраструктура в селските райони, за периода 2014-2020 г.”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на охрана на сградата на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Пълно сервизно обслужване на компютри, сървъри, принтери, скенери, активни мрежови устройства, непрекъсваеми токозахранващи устройства, копирни машини и многофункционални устройства”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Ремонт на селскостопански път в землището на с. Илинденци”, общ. Струмяни, обл. Благоевград

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на интернет по оптична връзка за обект с адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 в сградата на Министерството на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Годишен абонамент за право на ползване на правно-информационна система за нуждите на МЗХ за период от 1 година – сървърно приложение и за преносими компютри“

повече>>

Документация за публична покана с предмет: “Осигуряване на корпоративна антивирусна, анти спам и други защити и филтрирания на входящия и изходящия трафик на локалната компютърна мрежа на МЗХ. Антивирусна защита на сървъри, персонални компютри и преносими компютри собственост на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Текущи ремонти в сградата на МЗХ, бул. „Христо Ботев” № 55”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на охрана на сградата на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Изготвяне на оценка на въздействието на подпомагането по мерки 211, 212, 213, 214 от ос 2 на ПРСР, върху управлението на ландшафта, опазване на биоразнообразието”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Поддържане на интернет страница на ПРСР във Facebook  и Twitter

повече>>


Документация за публична покана с предмет: „Избор на сервиз извършващ доставка, подмяна и ремонт на автомобилни гуми за автомобилите, собственост на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Оценка на Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2009-2013 г.”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Текущо и основно почистване на сграда на МЗХ, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Провеждане на задължителни периодични профилактични прегледи на служителите в Министерство на земеделието и храните” 

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Организиране на конкурс за лого и мото на Програма за развитие на селските райони през следващия програмен период – 2014-2020 г.”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: “Изграждане на щанд на "Зелена седмица 2013”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Осигуряване на устни и писмени преводи за нуждите на МЗХ”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Мониторинг на печата, интернет сайтове и електронни медии (радио и телевизия) за нуждите на ПРСР”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: Закупуване, доставка, монтаж и инсталация на хардуер и периферна техника за нуждите на МЗХ”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Реконструкция на селскостопански път в землището на с. Осеновец”, общ. Венец, обл. Шумен

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: Строителство на обекти: Позиция 1: „Ремонт на селскостопански път с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград”
Позиция 2: „Реконструкция на селскостопански път в землището на с. Осеновец”, общ. Венец, обл. Шумен

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Избор на сервиз извършващ доставка и ремонт на автомобилни гуми на автомобилите, собственост на МЗХ”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на администрацията в централната сграда на МЗХ, гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55”

повече>>

Документация за публична покана с предмет: „Закупуване, доставка, инсталация и монтаж на хардуерно оборудване (многофункционална техническа платформа-технически съоръжения за контролиран мобилен достъп до системата за управление на документи е-Документооборот и осигуряване на общосистемна структурна надеждност)”

повече>>

 

Документация за публична покана с предмет: „Набиране на счетоводна информация и информация за управление на стопанството от стопанства, получили подпомагане по мерки 211, 212, 214 и 213”

повече>>

 


Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа