20.02.2018

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и чужбина” обособена позиция № 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел” и обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации”, която ще се проведе чрез СЕВОП, публикувано на 07.07.2017 г.

повече>>


Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства" обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)" и обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки", която ще се проведе чрез СЕВОП, публикувано на 26.06.2017 г.

повече>>


Документация за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на информация за цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), публикувано на 09.06.2017 г.

повече>>


Документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 20.03.2017 година

 

повече>>

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 82, АЛ. 4 ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали за автомобили и автокозметика“
позиция № 1 „Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане“
позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“, публикувано на 14.03.2017 година 

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“, публикувано на 14.03.2017 година 

повече>>

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/” 8 обособени позиции, по съдебни райони, както следва:


1. Брезник (общ. Брезник);

2. Сливен (общ. Сливен, Твърдица); 

3. Златоград (общ. Златоград, Неделино);

4. Търговище (общ. Търговище) 

5. Елхово (общ. Елхово, Болярово)

6. Средец (общ. Средец);

7. Айтос (общ. Айтос и Руен);

8. Пловдив (общ. Марица, Съединение, Хисар);

, публикувано на 07.03.2017 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Последваща оценка (ex-post) на ПРСР (2007 - 2013 г.)“, публикувано на 03.02.2017 г. 

повече>>

 

Осигуряване на цялостна организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно селскостопанско изложение SIA 2017, Париж, Френската република, публикувано на 5.12.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в гр. Улан Батор, Република Монголия“, публикувано на 14.11.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на зала 112 (червен салон) като център за съхранение на база данни“, публикувано на 28.10.2016 г.

повече>>


Документация за обществена поръчка с предмет:„Пряко договаряне с предмет: Гаранционна поддръжка на автомобили марка Мазда, Тойота и Фолксваген", публикувано на 18.10.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Последваща оценка (ex-post) на ПРСР (2007 - 2013 г.)“, публикувано на 13.10.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: Избор на правоспособен независим оценител и/или оценителски екип, регистрирани по Закона за независимите оценители, обособена в две позиции, публикувано на 10.10.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване цялостната организация, подготовката и осъществяване участието на Република България на Международното изложение за селско стопанство, хранителна промишленост и градинарство „Зелена седмица 2017“ в Берлин, Федерална република Германия“, публикувано на 28.09.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво", публикувано на 23.08.2016 г.

повече>>

 

Процедура „Пряко договаряне с определени лица” по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне на проект на нормативен акт с работно заглавие „Кодекс за поземлените отношения“, публикувано на 09.08.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:„Услуги за извършване на частично актуализиране на операционната среда в информационните системи ФРЗПК и регистър договори чрез преминаването им от MS - DOS към операционна система Windows“, обособена в две позиции:позиция 1: ФРЗПК

позиция 2: Регистър договори (ФПЗ 2), публикувано на 03.08.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана информационна компютърна система на отдел „Агростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.”, публикувано на 25.07.2016 г.

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ“ по обособени позиции:


Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“

Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ, в това число специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“, публикувано на 21.07.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Изработка на дизайн, отпечатване, брандиране и доставка на рекламни и печатни материали за нуждите на МЗХ", публикувано на 04.07.2016 г. 

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пуск в експлоатация и сервизно обслужване на VRF климатична система, обезпечаваща отопление и охлаждане на 4 зали в Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ - Голям колегиум, Зала 400, Червен салон и Киносалон“, публикувано на 14.04.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:„Изработка на дизайн, брандиране, отпечатване и доставка на рекламно-информационни материали за нуждите на ПРСР (2014-2020г.)“, публикувано на 14.04.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на офис оборудване и офис техника за нуждите на дирекция РСР – УО на ПРСР (2014-2020 г.)“, публикувано на 08.04.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителна услуга за сертифициране на счетоводните отчети по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ за периода 16.10.2014 - 31.12.2015 г. към Договор № РД 51-111/01.12.2015 г.“, публикувано на 30.03.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:„Закупуване и доставка на компютърна, офис и мрежова техника за нуждите на ЦУ на МЗХ“обособена в три позиции, публикувано на 22.03.2016 г.:Позиция 1: Закупуване и доставка на персонални компютри, монитори и преносими компютри за нуждите на МЗХ;

Позиция 2: Закупуване и доставка на принтери, скенери и мултифункционални устройства за нуждите на МЗХ;

Позиция 3: Закупуване и доставка на мрежови устройства за нуждите на МЗХ;

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща:


Позиция 1: Съдебен район Дряново (общ. Дряново);

Позиция 2: Съдебен район Силистра (общ. Силистра, Ситово, Кайнарджа и Алфатар);

Позиция 3: Съдебен район Казанлък (община Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево); 

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на Министерство на земеделието и храните“ Обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)” и Обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери с различни марки“, оферти ще се приемат чрез Системата за електронно възлагане на обществените поръчки /СЕВОП/, публикувано на 12.01.2016 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане“, публикувано на 22.12.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:„Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Министерство на земеделието и храните“, съгласно рамково споразумение № СПОР-435/03.11.2015 г. за услуги по почистване, щадящи околната среда, сключено между Министерство на финансите – Централен орган по обществени поръчки – и шест потенциални изпълнители, публикувано на 03.12.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:„Определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция на Република България за една финансова година, включваща периода 16 октомври 2014г. – 15 октомври 2015г., и препотвърждаване на проверки на място извършени от Разплащателната агенция във връзка с финансова година 2016г., които се извършват през финансова 2015г., съгласно изискванията свързани със законосъобразността и редовността на транзакции на нива бенефициер, съгласно Регламент № 966/2012г. (ЕС,Евратом) на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2012г. относно финансовите правила приложими за общия бюджет на съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) (ОВL 298, 26.10.2012г.)“, публикувано на 13.11.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия“, включваща три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“; Обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“; Обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картон и др.“,публикувано на 13.11.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:Доставка на канцеларски материали “Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на инвестиционен проект заснемане за узаконяване за обект: „Язовир „Самуилово“, община Петрич, област Благоевград“, публикувано на 15.10.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Анализ на режима на земеползване”, публикувано на 14.10.2015 г. 

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“, публикувано на 12.10.2015 г.


повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, за Съдебен район Нова Загора (общ. Нова Загора), публикувано на 05.10.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:„Разработване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ПРСР (2014-2020 г.)”, публикувано на 02.10.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:

„Закупуване на хардуер” с две обособени позиции:


Позиция 1: Закупуване, доставка, инсталация и настройка на blade сървърна конфигурация за нуждите на МЗХ.

Позиция 2: Закупуване и доставка на мобилни устройства за GPS позициониране за нуждите на МЗХ и неговите структури, публикувано на 02.10.2015 г. 

повече>>

 

„ИЗГОТВЯНЕ НА НОВА ЦИФРОВА ЦВЕТНА ОРТОФОТО КАРТА НА СТРАНАТА “


повече>>

 

„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща 13 обособени позиции, публикувано на 03.09.2015 г.


Позиция 1.Разлог (общ. Разлог, Банско, Белица, Якоруда)

Позиция 2.Свиленград (Свиленград, Любимец)

Позиция 3. Провадия (общ. Провадия, Дългопол, Ветрино);

Позиция 4. Горна Оряховица (общ. Г. Оряховица,Лясковец, Стражица);

Позиция 5. Видин (общ. Видин, Брегово, Ново село, Макреш);

Позиция 6. Враца (общ. Враца ,Криводол);

Позиция 7. Трявна (общ. Трявна);

Позиция 8. Момчилград (общ. Момчилград, Джебел, Кирково);

Позиция 9. Ардино (общ. Ардино);

Позиция 10. Кърджали (общ. Кърджали, Черноочене);

Позиция 11. Кюстендил (общ. Кюстендил, Невестино, Трекляно);

Позиция 12. Луковит (общ. Луковит);

Позиция 13. Ловеч (общ. Ловеч, Угърчин, Летница);

повече>>
„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща 14 обособени позиции, публикувано на 26.08.2015 г.:


Позиция 1. Монтана (общ. Монтана, Чипровци, Бойчиновци, Г. Дамяново)

Позиция 2. Червен Бряг (общ. Червен Бряг)

Позиция 3. Левски (общ. Левски, Белене)

Позиция 4. Русе (общ. Русе, Иваново, Ветово, Сливо поле)

Позиция 5. Дулово (общ. Дулово)

Позиция 6. Девин (общ. Девин, Борино, Доспат)

Позиция 7. София (Столична община)

Позиция 8. Сливница (общ. Сливница, Драгоман, Божурище)

Позиция 9. Ботевград (общ. Ботевград, Правец)

Позиция 10. Своге (общ. Своге)

Позиция 11. Чирпан (общ. Чирпан, Братя Даскалови)

Позиция 12. Омуртаг (общ. Омуртаг, Антоново)

Позиция 13. Харманли (общ. Харманли, Симеоновград, Маджарово)

Позиция 14. Пазарджик (общ. Пазарджик, Септември, Белово и Лесичово)


повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Изработка на дизайн и отпечатване на рекламни-информационни материали за нуждите на Министерство на земеделието и храните“, публикувано на 23.07.2015 г.

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка за услуга с предмет: „Изработване на Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2016-2020 година и на Национална рамка за екологични дейности”, публикувано на 29.06.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работни проекти за извършване на ремонтно–възстановителни дейности по язовири публична държавна собственост /ПДС/“, обособена в четири позиции, както следва:

Позиция 1: Яз. „Тракиец” - работен проект за ремонтно–възстановителни работи /РВР/ по водния откос на язовирната стена, преливника, водовземната кула, основен изпускател, контролно изпускателна система /КИС/ и осветлението по короната, общ. Хасково, обл. Хасково.


Позиция 2: Яз. „Тича“ - ремонтно–възстановителни работи /РВР/ за възстановяване на отводнителни канавки по стената, затворен орган на основен изпускател и укрепване дере след изпускателно съоръжение, общ. Върбица, обл. Шумен.


Позиция 3: Яз. „Ахелой“, яз. стена и преливник - ремонтно–възстановителни дейности /РВР/ за възстановяване преливник, ел. захранване на водовземна кула и осветление яз. стена, общ. Поморие, обл. Бургас.


Позиция 4: Язовир „Панчарево“. Челен преливник - проверка и ремонт товароподемността на повдигателния механизъм на плосък затвор, р-н Панчарево, общ. Столична, публикувано на 16.06.2015 г.


повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща:

Позиция 1: Съдебен район Царево (общ. Царево, Приморско);

Позиция 2: Съдебен район Пирдоп (общ. Пирдоп, Копривщица, Златица, Антон, Чавдар, Челопеч, Мирково);

Позиция 3: Съдебен район Исперих (община Исперих,Самуил);, публикувано на 11.06.2015 г.

повече>>
Документация за обществена поръчка с предмет:„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” Позиция 1: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)” Позиция 2: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки”, публикувано на 12.05.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция на Република България за четири финансови години, включващи периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2018 г.”, публикувано на 12.05.2015 г.

повече>>

 

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Закупуване, доставка и внедряване на система за електронен документооборот за нуждите на централната администрация на МЗХ”, публикувано на 21.04.2015 г.

повече>>

 

 

Документация за обществена поръчка с предмет:Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на земеделието и храните”, включваща три особени позиции, както следва:


1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука” на местата в автомобилите, собственост на МЗХ-ЦА;

2. Застраховка „Каско” на автомобилите, собственост на МЗХ-ЦА;

3. Застраховка на недвижимите имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МЗХ, както и информационно-комуникационно оборудване, намиращо се в сградата на бул. „Хр. Ботев” №55, гр. София, собственост на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), публикувано на 21.04.2015 г.

повече>>
Документация за обществена поръчка с предмет:„Доставка на канцеларски материали“ Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“,публикувано на 25.03.2015 г.

повече>>

 

 

„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” за позиция 2: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки”

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща 11 обособени позиции: 1.Девня (общ. Девня, Суворово, Вълчи дол); 2. Павликени (общ. Павликени, Сухиндол); 3. Велико Търново (общ. Велико Търново, Полски Тръмбеш); 4. Ивайловград (общ. Ивайловград); 5. Панагюрище (общ. Панагюрище, Стрелча); 6. Никопол (общ. Никопол, Гулянци); 7. Асеновград (общ.Садово, Лъки); 8. Пловдив 1 (общ. Калояново, Раковски) 9. Пловдив 2 (общ. Пловдив, Куклен); 10. Дупница (общ. Дупница, Бобов дол, Бобошево, Рила, Кочериново, Сапарева баня) 11. Тутракан (общ. Тутракан и Главиница), публикувано на 13.03.2015 г.

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща:

Позиция 1: Съдебен район Пловдив 4 (общ. Родопи, Кричим, Перущица, Стамболийски);

Позиция 2: Съдебен район Първомай (общ. Първомай);

Позиция 3: Съдебен район Карлово (община Карлово, Сопот);

Позиция 4: Съдебен район Разград (общ. Разград, Цар Калоян, Лозница);

Позиция 5: Съдебен район Котел (общ. Котел);

Позиция 6: Съдебен район Смолян (общ. Смолян, Баните);

Позиция 7: Съдебен район Чепеларе (общ. Чепеларе);

Позиция 8: Съдебен район Мадан (общ. Мадан, Рудозем);

Позиция 9: Съдебен район Костинброд (общ. Костинброд, Годеч);

Позиция 10: Съдебен район Самоков (общ. Самоков;)

Позиция 11: Съдебен район Попово (общ. Попово, Опака);

Позиция 12: Съдебен район Велики Преслав (В. Преслав, Върбица, Смядово)”

повече>>

 

Документация за обществена поръчка с предмет:„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” Позиция 1: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)”

повече>>

 

 

Документация за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на информационна кампания по схемите за подпомагане на земеделските производители по директните плащания за 2015 г.”

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет:„Доставка на канцеларски материали“ Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет:: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” позиция №2: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки”

повече>>

 

„Доставка на копирна хартия”:

Обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“, обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия“, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия за офиса”

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет:„Избор на независим регистриран одитор, негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт – счетоводители, които да извършат независим финансов одит на Годишния отчет на „Напоителни системи“ ЕАД за направените разходи при извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите за предходната спрямо годината на извършване на одита година заедно с необходимите доказателства” 

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет:Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили” представяне на оферта, съгласно договор за рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г., сключено между Централния орган по обществени поръчки – Министерство на финансите и „Лукойл България” ЕООД и „Петрол” АД

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет:„Услуги по почистване, щадящи околната среда, в административната сграда на МЗХ - гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55”, съгласно рамково споразумение № СПОР-49/14.11.2014 г. за услуги по почистване, щадящи околната среда, сключено между Министерство на финансите – Централен орган по обществени поръчки – и шест потенциални изпълнители.

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет:„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, включваща 7 обособени позиции:


Позиция 1: съдебен район Добрич (общ. Добрич-селска, Добрич-градска, Крушари);

Позиция 2: съдебен район Мездра (общ. Мездра, Роман);

Позиция 3: съдебен район Пещера (общ. Пещера, Брацигово, Батак);

Позиция 4: съдебен район Радомир (общ. Радомир, Земен, Ковачевци);

Позиция 5: съдебен район Тервел (общ. Тервел)

Позиция 6: съдебен район Севлиево (общ. Севлиево)

Позиция 7: съдебен район Карнобат (общ. Карнобат и общ. Сунгурларе). 

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет:„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” за позиция 1: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)” за представяне на оферта, съгласно договор за рамково споразумение № СПОР-46/03.11.2014 г., сключено между Централния орган по обществени поръчки – Министерство на финансите и „Роел-98” ООД, „Лирекс БГ” ООД, „Ронос” ООД и „АТС-България”

повече>>


 

Документация по обществена поръчка с предмет: „Корекция на р. Марица от км 14+023 до км 25+664, неотложни ремонтно-възстановителни работи от км 15+219 до км 15+631, землище на с. Злокучене, община Септември“

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор за обект: „Корекция на р. Марица от км 14+023 до км 25+664, неотложни ремонтно-възстановителни работи от км 15+219 до км 15+631, землище на с. Злокучене, община Септември“

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет: „Външен одит на финансовия доклад на дейностите по Споразумение за безвъзмездно финансиране 40201.2012.-2012.973 за изследване на структурата на земеделските стопанства(ИСЗС) 2013 г.” 

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални тонери-касети в административната сграда на МЗХ-бул.Христо Ботев №55”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Изграждане на интегрирана информационна земеделска счетоводна система за въвеждане на данни, контрол, валидиране и анализ на резултатите на национално и регионално ниво"

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Разработване и внедряване в експлоатация на Информационна система за агростатистика”

повече>>

 

Документация по обществена поръчка с предмет: Предмет на строителството: „Корекция на р. Марица от км 14+023 до км 25+664, неотложни ремонтно-възстановителни работи от км 15+219 до км 15+631, землище на с. Злокучене, община Септември“

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Извършване като Сертифициращ орган на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България за финансовата година, включваща периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г., и препотвърждаване на проверки на място, извършени от Разплащателна агенция във връзка с финансова година 2015 г., които се извършват през финансова година 2014 г., съгласно изискванията, свързани със законосъобразността и редовността на транзакции на ниво бенефициер, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на Съвета (ОВ, L298, 26.10.2012 г.)”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите за обект: яз. „Порой” – раб. проект за РВР по водния откос на яз. стена, монтаж на шибърен кран на отклонение на осн. изпускател и осветлението по короната, общ. Несебър, обл. Бургас.” 

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите


Позиция №1: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95, обл. Пловдив”

Позиция № 2: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.35.101, обл.Пловдив”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Функционален анализ на дирекция РСР в качеството й на Управляващ орган на ПРСР (2007-2013г.)”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Доставка, конфигурация и внедряване на специализирана система за управление на ресурси при работа по проекти”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на експерти за разясняване на възможностите по ПРСР (2014-2020 г.) в 28-те информационни центъра в страната”

повече>>


 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Организационно-техническа подготовка и провеждане на заседанията на Комитета по наблюдение на ПРСР (2014–2020 г.)”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Яз. „Порой” – раб. проект за РВР по водния откос на яз. стена, монтаж на шибърен кран на отклонение на осн. изпускател и осветлението по короната, общ. Несебър, обл. Бургас“ 

повече>>
Документация за участие в обществена поръчка с предмет: Поръчка за строителство за обект:


Позиция №1: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95, обл. Пловдив”

Позиция № 2: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.35.101, обл.Пловдив”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Изработване на Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2015-2020г. и на Национална рамка за екологични дейности” 

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”


Позиция 1: Съдебен район Гоце Делчев (общ. Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен, Хаджидимово);

Позиция 2: Съдебен район Варна - I (общ. Варна, Долни Чифлик, Бяла);

Позиция 3: Съдебен район Малко Търново (общ. М. Търново);

Позиция 4: Съдебен район Свищов (общ. Свищов);

Позиция 5: Съдебен район Белоградчик (общ. Белоградчик, Димово, Чупрене, Ружинци);

Позиция 6: Съдебен район Кула (общ. Кула, Грамада, Бойница);

Позиция 7: Съдебен район Бяла Слатина (общ. Бяла Слатина, Борован);

Позиция 8: Съдебен район Козлодуй (общ. Козлодуй, Хайредин)

Позиция 9: Съдебен район Габрово (общ. Габрово);

Позиция 10:Съдебен район Плевен (общините Плевен, Долна Митрополия, Искър, Д.Дъбник, Пордим);

Позиция 11: Съдебен район Бяла (общ. Бяла, Борово, Две могили, Ценово);

Позиция 12: Съдебен район Етрополе (общ. Етрополе);

Позиция 13: Съдебен район Раднево (общ. Раднево);

Позиция 14: Съдебен район Гълъбово (общ. Гълъбово);

Позиция 15: Съдебен район Стара Загора (общ. Ст. Загора, Опан);

Позиция 16: Съдебен район Шумен (общ. Шумен, Хитрино, Венец);

Позиция 17: Съдебен район Тополовград (общ. Тополовград);

Позиция 18: Съдебен район Генерал Тошево (общ. Г. Тошево);

Позиция 19: Съдебен район Ямбол (общ. Ямбол, Тунджа, Стралджа)

Позиция 20: Съдебен район Благоевград(общ.Благоевград и Симитли).

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически паспорти за язовири публична държавна собственост, съгл. чл. 13, приложение 1 от Закона за водите.


Позиция 1: Изготвяне на технически паспорти за язовирите „Кула” и „Рабиша”, обл. Видин, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, клон Видин със седалище гр. Видин; яз. „Огоста”, обл. Монтана, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД, клон Мизия със седалище гр. Враца; яз. „Горни Дъбник”, обл. Плевен и яз. „Сопот”, обл. Ловеч, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, клон Среден Дунав със седалище гр. Плевен.


Позиция 2: Изготвяне на технически паспорти за язовирите „Ястребино” и „Съединение”, обл. Търговище и яз. „Бели Лом”, обл. Разград и обл. Търговище, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, клон Долен Дунав със седалище гр. Русе; язовирите „Порой” и „Ахелой”, обл. Бургас, яз. „Цонево”, обл. Варна и яз. „Тича”, обл. Шумен, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, клон Черно море със седалище гр. Варна.


Позиция 3: Изготвяне на технически паспорти за яз. „Жребчево”, обл. Сливен и обл. Стара Загора, яз. „Малко Шарково”, обл. Ямбол, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, клон Средна Тунджа със седалище гр. Сливен; яз. „Тракиец”, обл. Хасково, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД, клон Горна Тунджа със седалище гр. Стара Загора и язовирите „Пясъчник” и „Домлян”, обл. Пловдив, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, клон Марица със седалище гр. Пловдив.


Позиция 4: Изготвяне на технически паспорти за яз. „Тополница”, обл. Пазарджик, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД, клон Тополница със седалище гр. Пазарджик; яз. „Пчелина”, обл. Перник и яз. „Дяково”, обл. Благоевград, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД, клон Струма-Места със седалище гр. Дупница и яз. „Панчарево”, обл. София-град, стопанисван от „Напоителни системи” ЕАД, клон София със седалище гр. София. 

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Анализ на състоянието на застраховането, идентифициране на основните нужди и извеждане на алтернативни схеми за застраховане на риска в земеделието” 

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Oсигуряване на рекламни материали по ос 4 ЛИДЕР на ПРСР (2007-13 г.) и за подхода ЛИДЕР за периода 2014-2020г.”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет:„Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Социологическо проучване за степента на нагласи за кандидатстване по мерките от ПРСР (2014–2020 г.)” 

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на охрана на сградата на Министерството на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР:


Позиция 1: Съдебен район Бургас;

Позиция 2: Съдебен район Елин Пелин;

Позиция 3: Съдебен район Ихтиман;

Позиция 4: Съдебен район Сандански;

Позиция 5: Съдебен район Петрич;

Позиция 6: Съдебен район Поморие;

Позиция 7: Съдебен район Пловдив;

Позиция 8: Съдебен район Велинград;

Позиция 9: Съдебен район Перник;

Позиция 10: Съдебен район Лом”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Избор на сервиз извършващ ремонтни дейности на МПС за нуждите на автомобилите, собственост на МЗХ”

повече>>

 

Документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР” 

Позиция 1: Съдебен район Димитровград (общ. Димитровград);

Позиция 2: Съдебен район Трън (общ. Трън);

Позиция 3: Съдебен район Берковица (общ. Берковица и Вършец);

Позиция 4: Съдебен район Елена (общ. Елена и Златарица);

Позиция 5: Съдебен район Хасково (общ. Хасково, Стамболово и Минерални бани);

Позиция 6: Съдебен район Нови Пазар (общ. Нови Пазар, Каолиново, Никола Козлево и Каспичан);

Позиция 7: Съдебен район Кубрат (общ. Кубрат и Завет);

Позиция 8: Съдебен район Крумовград (общ. Крумовград);

Позиция 9: Съдебен район Брезово (общ. Брезово);

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните”, включваща 4 обособени позиции:Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича”, язовир „Цонево”, язовир „Бели Лом”, язовир „Съединение” и язовир „Ястребино.


Позиция 2: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Кула”, язовир „Огоста”, язовир „Рабиша”, язовир „Горни Дъбник” и язовир „Сопот”.


Позиция 3: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Ахелой”, язовир „Жребчево”, язовир „Малко Шарково”, язовир „Порой” и язовир „Тракиец”.


Позиция 4: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Панчарево”, язовир „Пчелина”, язовир „Пясъчник”, язовир „Домлян”, язовир „Дяково” и язовир „Тополница”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Създаване на електронни регистри, необходими за изпълнение на функциите на дирекция „Финансово-стопански дейности”, дирекция „Търговски дружества и държавно участие” и дирекция „Хидромелиорации”, включваща 3 обособени позиции:

повече>>

 

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:“Предоставяне на агропазарна информация за нуждите на Министерство на земеделието и храните” 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”


Позиция 1: Съдебен район Айтос;

Позиция 2: Съдебен район Брезник;

Позиция 3: Съдебен район Варна ІІ (общини Белослав, Аврен, Аксаково);

Позиция 4: Съдебен район Елхово;

Позиция 5: Съдебен район Средец;

Позиция 6: Съдебен район Търговище;

Позиция 7: Съдебен район Пазарджик; 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България” 

Достъпът до документацията е спрян на основание чл. 120а, ал. 2 от ЗОП, вр. жалба вх. № 70-4752/11.11.2013 г.

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, за:

Позиция 1: Съдебен район Златоград;

Позиция 2: Съдебен район Сливен;

Позиция 3: Съдебен район Оряхово;

Позиция 4: Съдебен район Тетевен;

Позиция 5: Съдебен район Кнежа;

Позиция 6: Съдебен район Панагюрище;

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България и извършване на допълнителни проверки съгласно документ № D(2009)/413722 от 19 януари 2010 г. на Европейската комисия – нота до членовете на Комитета по земеделски фондове по отношение на увеличаване на нивото на увереност върху извършените транзакции по следните популации разходи – EФГЗ-ИСАК и ЕЗФРСР-ИСАК на представителна извадка от транзакциите, за които Разплащателната агенция /РА/ е извършила проверки на място”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, за:

Позиция 1: Съдебен район Разлог;

Позиция 2: Съдебен район Провадия;

Позиция 3: Съдебен район Г. Оряховица;

Позиция 4: Съдебен район Видин;

Позиция 5: Съдебен район Враца;

Позиция 6: Съдебен район Трявна;

Позиция 7: Съдебен район Дряново;

Позиция 8: Съдебен район Момчилград;

Позиция 9: Съдебен район Ардино;

Позиция 10: Съдебен район Кърджали;

Позиция 11: Съдебен район Крумовград;

Позиция 12: Съдебен район Кюстендил;

Позиция 13: Съдебен район Луковит;

Позиция 14: Съдебен район Ловеч;

Позиция 15: Съдебен район Монтана;

Позиция 16: Съдебен район Червен бряг;

Позиция 17: Съдебен район Левски;

Позиция 18: Съдебен район Първомай;

Позиция 19: Съдебен район Брезово;

Позиция 20: Съдебен район Карлово;

Позиция 21: Съдебен район Русе;

Позиция 22: Съдебен район Дулово;

Позиция 23: Съдебен район Нова Загора;

Позиция 24: Съдебен район Девин;

Позиция 25: Съдебен район София;

Позиция 26: Съдебен район Сливница;

Позиция 27: Съдебен район Ботевград;

Позиция 28: Съдебен район Своге;

Позиция 29: Съдебен район Чирпан;

Позиция 30: Съдебен район Казанлък;

Позиция 31: Съдебен район Омуртаг;

Позиция 32: Съдебен район Харманли;

Позиция 33: Съдебен район Свиленград. 

повече>>

 

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Текущо и основно почистване на сградата на МЗХ, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, за периода 02.05.2013 г. – 02.01.2014 г. или до сключване на договор за тази дейност, въз основа на рамково споразумение от ЦООП, в съответствие с писмо от МФ с рег. индекс 0407-57/11.02.2013 г.”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за връзка с подвижни и фиксирани абонати от лицензиран оператор за нуждите на МЗХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”.

повече>>

 

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Създаване на консултантска рубрика по ПРСР (2007-2013) в специализирани печатни издания"

Позиция 1: В списание „Агрозона”

Позиция 2:В списание „Агрокомпас”

Позиция 3:В списание „Агробизнесът”

Позиция 4:Във вестник „Фермер новият”

Позиция 5:Във вестник „Агро вестник

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Постоянен мониторинг на външните партньори на Гаранционния фонд по Програмата за развитие на селските райони”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Провеждане на социологически проучвания на обществените нагласи към Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР):ПОЗИЦИЯ 1: „Представително социологическо проучване във 28 региона в страната за установяване на нивото на информираност на широката общественост, както на настоящите и потенциални бенефициенти по ПРСР”;ПОЗИЦИЯ 2: „Представително социологическо проучване във 28 региона в страната, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват с проекти по ПРСР за установяване нивото на заинтересованост на настоящите и потенциални бенефициенти по конкретни мерки на ПРСР за кампания 2011-2012 г”;ПОЗИЦИЯ 3: „Представително социологическо проучване във 28 региона в страната, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват с проекти по ПРСР за установяване на нагласите на настоящите и потенциални бенефициенти за нормативни промени, засягащи условията, процедурите и начините на кандидатстване по ПРСР”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:"Изработване и излъчване на 5-минутна рубрика по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)"

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Анализ на процедурите на Местните инициативни групи (МИГ) по ос 4 ЛИДЕР на ПРСР„

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служители на Министерство на земеделието и храните”. 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Разработване на: Позиция 1: Ръководство за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”; Позиция 2: Наръчник за изпълнение на проекти и подаване на заявка за второ плащане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г.”; Позиция 3: Ръководство за изпълнение на стратегии на одобрени ползватели по мярка 41 и 431; Позиция 4: Ръководство за изготвяне на необходимата документация за авансово/ междинно/ окончателно изплащане на помощта по мерки 121, 123, 311, 312 на ПРСР; Позиция 5: Ръководство / наръчник за реализацията на проекти по мярка 313; Позиция 6: Ръководство за осигуряване на финансиране за реализацията на проекти на общини по мерки 223, 226, 321, 322; Позиция 7: Изготвяне на наръчник за изпълнение на мерки 213 и 214 от ос 2 на ПРСР“

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Производство, тиражиране на магнитен носител и разпространение чрез национален всекидневник на филми във връзка с информационната кампания на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Проектиране и разработване на географска информационна система и геоинформационен интернет и интернет портал за служебен и публичен достъп до геоданните”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне на коментари и препоръки относно възможностите за усъвършенстване на приложимата нормативна уредба по ПРСР(2007-2013 г)”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Разработване и излъчване на специализирани рубрики по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) в регионални радиостанции”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) – до предоставяне на поддържането на КВС на Агенция по геодезия, картография и кадастър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър” включваща 4 обособени позиции 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:Ежегодна оценка на работата на Гаранционния фонд по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)” 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Класация за:


Позиция 1: Фермер 2012 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.;

Позиция 2: Млад фермер 2012 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.;

Позиция 3: Биологичен производител за 2012 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Позиция 4: Първо национално състезание за „Животновъд 2012 г. по ПРСР” 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Създаване на информационна система, която ще се използва за обмен на данни, анализ, оценка и контрол на изпълнението на Гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 г.”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Оценка на икономическото въздействие на подхода ЛИДЕР с оглед необходимостта от формиране на политика след 2013 г.”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Анализ на възможните механизми за външно финансиране на бенефициентите по ПРСР” 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:Тестване :1.„За ефективност на информационни и рекламни кампании”

2.”На функционалността на интернет сайта на ПРСР”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Обучение за експерти от дирекции ВОП и РСР в семинари и обучения за придобиване на нови знания и умения в областта на законодателство, свързано с развитието на селските райони, както и за начините за прилагане и популяризиране на ПРСР“

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: Информационна кампания за популяризиране на възможностите, предоставяни от гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони 2007-2013”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, обособена в 40 (четиридесет) позицииповече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне и изпълнение на външна реклама във връзка с информационната кампания на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне на:


Позиция 1 „Предварителна оценка (ex-ante) на ПРСР (2014-2020 г.) и

Позиция 2 „ Стратегическа оценка на околната среда (Strategic Environmental Assessment) на ПРСР (2014-2020 г.)

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка относно извършване на услуга с предмет:„Публикуване на обяви за нуждите на МЗХ в национален всекидневник’’, включваща 3 обособени позиции: Позиция 1: обяви за търгове; Позиция 2: обяви за работа; Позиция 3: други платени съобщения 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Язовир „Левка” - извършване на довършителни работи, необходими за приемането на обекта от Държавна приемателна комисия - общ. Свиленград, обл. Хасково

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Избор на сервиз извършващ ремонтни дейности на МПС за нуждите на автомобилите, собственост на МЗХ”

повече>>

 

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Измерване на ефективността на усвояваните средства по ПРСР”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Избор на координатор за информационната кампания на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Организиране и провеждане на тематични фермерски пазари на открито по ПРСР”.

повече>>

 

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Създаване на мрежа от информационни центрове в общини по ПРСР”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите за обект НОС „Аспарухов вал” – ОПС „Козлодуй” – реконструкция, общ. Козлодуй, обл. Враца”. 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „НОС „Аспарухов вал” – ОПС „Козлодуй” – реконструкция, общ. Козлодуй, oбл. Враца” 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите”.

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Организиране и провеждане на празници на агроекологичните производители”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:

„Създаване на консултантска рубрика по ПРСР” във:

Позиция 1: вестник „Български фермер”; Позиция 2: вестник „Агроуикенд”. 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Организиране и провеждане на публични дебати за бъдещето на ПРСР след 2013 г. в страната” 

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:

„Изготвяне на работни проекти” включваща осем обособени позиции:


Позиция 1: „Реконструкция селскостопански път с. Маноле, общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95 и ПИ 47086.35.101; ЕКАТТЕ: 47086, общ. Марица, обл.Пловдив”;

Позиция 2: „Реконструкция селскостопански път с. Бенковски, общ. Марица; ЕКАТТЕ: 03839, общ. Марица, обл. Пловдив”;

Позиция 3: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Неделинска, общ. Неделино, обл. Смолян”;

Позиция 4: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска, общ. Неделино, обл. Смолян”;

Позиция 5: „Реконструкция селскостопански път Болярово - яз. Малко Шарково – Ружица, обл. Болярово, обл. Ямбол”;

Позиция 6: „Изграждане на двутръбен водосток над преливния канал на стопански път 000471 в м. „Сухия геран” – гр. Долни Дъбник и изграждане на двутръбен водосток над преливния канал 000509 в м. „Двата герана” гр. Долни Дъбник”;

Позиция 7: „Реконструкция на селскостопански път с. Кътина – с. Доброславци, район Нови Искър”;

Позиция 8: „Реконструкция селскостопански път 000684 – с. Горни Дъбник – м. Равнище , общ. Долни Дъбник”.


повече>>


 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Информационна кампания за начините за подпомагане на сектор „Мляко” по ПРСР”

повече>>

 

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:

„Публикуване на материали по ПРСР в печатни издания”


Позиции № 1-„В национални всекидневници и седмични издания”

Позиция № 2-„В регионални печатни издания”

повече>>

 

 

„Провеждане на тематични информационни кампании по мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)”


Позиция 1: Информационна кампания по ос 1 – мерки: 114, 112, 121, 141, 142 и 123 (с изключение на мярка 122);

Позиция 2: Информационна кампания по ос 2 – мерки: 211, 212, 213 и 214;

Позиция 3: Информационна кампания по горските мерки: 122, 223 и 226;

Позиция 4: Информационна кампания по ос 3- мерки: 311, 312, 313, 321 и 322.

повече>>
„Провеждане на социологически проучвания на обществените нагласи към Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, включваща три обособени позиции, както следва:


Позиция 1: Представително социологическо проучване във всички 28 региона в страната за установяване на нивото на информираност на широката общественост, както и на настоящите и потенциални бенефициенти по ПРСР


Позиция 2: Представително социологическо проучване във всички 28 региона в страната, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват с проекти по ПРСР за установяване нивото на заинтересованост на настоящите и потенциални бенефициенти по конкретните мерки на ПРСР за кампания 2011-2012 г.;


Позиция 3: Представително социологическо проучване във всички 28 региона в страната, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват с проекти по ПРСР за установяване на нагласите на настоящите и потенциални бенефициенти за нормативни промени, засягащи условията, процедурите и начините на кандидатстване по ПРСР

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка чрез закупуване на четири броя неупотребявани автомобили и три броя автомобили с висока проходимост ” 

повече>>

 

 Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Закупуване и разработка на софтуер за нуждите на ПРСР за анализ, контрол, прогнозиране и проверки”

повече>>

 

 

 Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: “Предоставяне на агропазарна информация за нуждите на Министерство на земеделието и храните”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Организационни дейности, свързани с администриране и управление на Националната селска мрежа”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) – до предоставянето на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Организиране и провеждане на заседания на Постоянните работни групи към Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: Организиране и провеждане на конкурс на национално ниво”


Позиция 1: „Българско село 2012 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Позиция 2: „Община 2012 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”

Позиция 3: „Организиране на конкурс за най-добра проектна идея по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”


повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет:„Изработване на видеоклипове по ПРСР във връзка с Комуникационния план”

повече>>

 

Документация за процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет:„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Министерство на земеделието и храните”, включваща три обособени позиции, както следва:

 1. Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и застраховка “Злополука” на местата в МПС-та, собственост на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и 28-те областни дирекции „Земеделие”;

2. Застраховка “Каско” на МПС- та, собственост на МЗХ и 28-те областни дирекции „Земеделие”;

3. Застраховка на недвижимите имоти публична и частна държавна собственост, предоставени за управление от МЗХ, както и на електронно оборудване, намиращо се в тях”

повече>>

 

 

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа