20.02.2018


Обява за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95, обл. Пловдив” и Позиция № 2: „Реконструкция на селскостопански път с. Маноле,общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.35.101, обл.Пловдив 73.00 KB
Обява за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от обществена поръчка с предмет: „Организационно-техническа подготовка и провеждане на заседанията на Комитета по наблюдение на ПРСР (2014–2020 г.)” 114.00 KB
Обява за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти за язовири публична държавна собственост, съгл. чл. 13, приложение 1 от Закона за водите”, обособена в 4 позиции” 72.50 KB
Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Определяне на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит на Разплащателната агенция на Република България за четири финансови години, включващи периода 16 октомври 2014 г. – 15 октомври 2018 г.” 75.00 KB
Обява за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР”, включваща позиция 1: Съдебен район Пловдив 4 (общ. Родопи, Кричим, Перущица, Стамболийски); позиция 2: Съдебен район Първомай (общ. Първомай); позиция 3: Съдебен район Карлово (община Карлово, Сопот); позиция 4: Съдебен район Разград (общ. Разград, Цар Калоян, Лозница); позиция 5: Съдебен район Котел (общ. Котел); позиция 6: Съдебен район Смолян (общ. Смолян, Баните); позиция 7: Съдебен район Чепеларе (общ. Чепеларе); позиция 8: Съдебен район Мадан (общ. Мадан, Рудозем); позиция 9: Съдебен район Костинброд (общ. Костинброд, Годеч); позиция 10: Съдебен район Самоков (общ. Самоков); позиция 11: Съдебен район Попово (общ. Попово, Опака); позиция 12: Съдебен район Велики Преслав (В. Преслав, Върбица, Смядово) 115.50 KB
Обява за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет:1.Девня (общ. Девня, Суворово, Вълчи дол); 2. Павликени (общ. Павликени, Сухиндол); 3. Велико Търново (общ. Велико Търново, Полски Тръмбеш); 4. Ивайловград (общ. Ивайловград); 5. Панагюрище (общ. Панагюрище, Стрелча); 6. Никопол (общ. Никопол, Гулянци); 7. Асеновград (общ.Садово, Лъки); 8. Пловдив 1 (общ. Калояново, Раковски) 9. Пловдив 2 (общ. Пловдив, Куклен); 10. Дупница (общ. Дупница, Бобов дол, Бобошево, Рила, Кочериново, Сапарева баня) 11. Тутракан (общ. Тутракан и Главиница) 102.00 KB
Обява за отваряне на ценови предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на Министерство на земеделието и храните” 114.00 KB
Информация за отваряне на ценови предложения в процедура с предмет:„Доставка на канцеларски материали“ Обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки“ 73.00 KB
Обява за отваряне на ценово предложение на участниците в обществена поръчка за извършване на услуга с предмет:„Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на 21 броя комплексни и значими язовири – публична държавна собственост, съгл. приложение 1 към чл. 13 от Закона за водите, предоставени за управление на Министерство на земеделието и храните”, включваща 4 обособени позиции: Позиция 1: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Тича”, язовир „Цонево”, язовир „Бели Лом”, язовир „Съединение” и язовир „Ястребино; Позиция 2: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Кула”, язовир „Огоста”, язовир „Рабиша”, язовир „Горни Дъбник” и язовир „Сопот”; Позиция 3: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Ахелой”, язовир „Жребчево”, язовир „Малко Шарково”, язовир „Порой” и язовир „Тракиец”; Позиция 4: Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана на язовир „Панчарево”, язовир „Пчелина”, язовир „Пясъчник”, язовир „Домлян”, язовир „Дяково” и язовир „Тополница” 71.50 KB
Съобщение от Комисията, определена със Заповед № 52-112/03.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните със задачата да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците в процедура „Открита процедура” за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Доставка на оригинални тонери-касети в административната сграда на МЗХ-бул.Христо Ботев №55” 69.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа