27.03.2017

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, публикувано на 24.03.2017 г. 1.11 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни, публикувано на 23.03.2017 г., срокът за представяне на становища от общественото обсъждане е 23.04.2017 г. 734.21 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, публикувано на 23.03.2017г., срокът за представяне на становища от общественото обсъждане е 23.04.2017 г. 750.59 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяването на официален контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер и справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане на проекта по реда на Закона за нормативните актове, публикувано на 20.03.2017 г. 319.31 KB
Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства и справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане на проекта по реда на Закона за нормативните актове, публикувано на 17.03.2017 г. 791.25 KB
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 64 от 2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност, публикувано на 13.03.2017 г,, срокът за представяне на становища е 13.04.2017 г. 2.18 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки, публикувано на 23.02.2017 г., срокът за представяне на становища е 26.03.2017 г. 538.66 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски, публикувано на 22.02.2017 г. Срокът, определен за представяне на становища от общественото обсъждане е 24.03.2017 г. 4.90 MB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването, публикувано на 22.02.2017 г. Срокът, определен за представяне на становища от общественото обсъждане е 23.03.2017 г. 390.04 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 22 юни 2004г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн, публикувано на 20.02.2017 г., срокът за представяне на становища от общественото обсъждане е 29.03.2017 г. 525.26 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производството на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции, публикувано на 17.02.2017 г., срокът за представяне на становища е 19.03.2017 г. 2.25 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, публикувано на 08.02.2017 г., срокът за представяне на становища е 09.03.2017 г. 524.26 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г., публикувано на 06.02.2017 г. Срокът за представяне на становища е 20.02.2017 г. 4.29 MB
Проект на Наредба за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. , публикувано на 19.01.2017 г. Определеният срок за представяне на становища от общественото обсъждане на проекта по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове е 19.02.2017 г. 1.09 MB
Справка за отразяване на становищата, постъпили при общественото обсъждане по реда на Закона за нормативните актове, публикувано на 12.01.2017 г. 162.27 KB
Окончателен текст на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. контрол с отразени бележки от получените становища, публикувано на 12.01.2017 г. 286.70 KB
Окончателен текст на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Справка, публикувано на 29.12.2016 г. 433.96 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, публикувано на 22.12.2016 г. 682.04 KB
Проект на Наредба за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, публикувано на 16.12.2016 г. 934.58 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, публикувано на 16.11.2016 г. 274.68 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа