28.06.2017

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Наредба за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 26.06.2017 г. Срок за предложения и становища – 26.07.2017 г. 1.21 MB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за храните, публикувано на 23.06.2017 г. Срок за предложения и становища 23.07.2017 г. 2.59 MB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите, публикувано на 21.06.2017 г. Срок за предложения и становища 23.07.2017 г. 2.06 MB
Справка за отразяване на постъпилите становища от общественото обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, публикувано на 20.06.2017 г. 40.00 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти, публикувано на 16.06.2017 г. Срок за предложения и становища – 16.07.2017 г. 1.79 MB
Справка за отразяване на постъпилите становища при общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба № 64 от 2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност, публикувано на 12.06.2017 г. 38.00 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, публикувано на 02.06.2017 г. Срокът за представяне на становища е 15.06.2017 г. 1.65 MB
Проект на Наредба за прилагане на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., публикувано на 30.05.2017 г. Срокът за предложения и становища е до 28.06.2017 г. 1.32 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти, публикувано на 26.05.2017 г. Срокът за представяне на становища е 25.06.2017 г. 1.86 MB
Проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол, публикувано на 20.04.2017 г., със срок за представяне на становища – 21.05.2017 г. 838.53 KB
Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, публикувано на 20.04.2017 г. Определеният срок за представяне на становища от общественото обсъждане на проекта по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове е 21.05.2017 г. 718.13 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 22 юни 2004г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн, публикувано на 19.04.2107 г. Срокът за представяне на становища от общественото обсъждане е 20.05.2017 г. Наредбата е публикувана за първи път в рубрика „Проекти на нормативни актове“ на 20.02.2017 г. 555.07 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, публикувано на 29.03.2017 г, със срок за представяне на становища - 28.04.2017 г. 1.24 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни, публикувано на 23.03.2017 г., срокът за представяне на становища от общественото обсъждане е 23.04.2017 г. 734.21 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, публикувано на 23.03.2017г., срокът за представяне на становища от общественото обсъждане е 23.04.2017 г. 750.59 KB
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 64 от 2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност, публикувано на 13.03.2017 г,, срокът за представяне на становища е 13.04.2017 г. 2.18 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски, публикувано на 22.02.2017 г. Срокът, определен за представяне на становища от общественото обсъждане е 24.03.2017 г. 4.90 MB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването, публикувано на 22.02.2017 г. Срокът, определен за представяне на становища от общественото обсъждане е 23.03.2017 г. 390.04 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 22 юни 2004г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн, публикувано на 20.02.2017 г., срокът за представяне на становища от общественото обсъждане е 29.03.2017 г. 525.26 KB
Проект на Наредба за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, публикувано на 16.12.2016 г. 934.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа