28.08.2016

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”, публикувано на 26.08.2016 г. 350.88 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море, публикувано на 23.08.2016 г. 915.99 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикувано на 22.08.2016 г. 1.81 MB
Проект на Наредба за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема за производство на аквакултури, публикувано на 22.08.2016 г. 582.90 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., публикувано на 22.08.2016 г. 414.80 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, публикувано на 15.08.2016 г. 275.34 KB
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко”., публикувано на 05.08.2016 г. 382.34 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета, публикувано на 02.08.2016 г. 708.68 KB
Проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти, публикувано на 27.07.2016 г. 719.20 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига и за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, публикувано на 22.07.2016 г. 326.25 KB
Проект на Наредба за съхранение, транспортиране и изнасяне на неодобрени активни вещества, публикувано на 01.07.2016 г. 637.34 KB
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните, публикувано на 28.06.2016 г. 853.11 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., публикувано на 21.06.2016 г. 431.02 KB
Проект на доклад от министъра на земеделието и храните и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, публикувано на 15.06.2016 г. 341.74 KB
Проект на съвместна Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, публикувано на 02.06.2016 г. 8.59 MB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. , публикувано на 01.06.2016 г. 392.75 KB
Проект на Наредба за биологично изпитване на продукти за растителна защита, публикувано на 18.05.2016 г. 796.91 KB
Проект на Наредба за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, публикувано на 14.04.2016 г. 791.19 KB
Проект на Наредба за условията и реда за опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, публикувано на 13.04.2016 г. 594.98 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.), публикувано на 01.04.2016 г. 456.71 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа