02.12.2016

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, публикувано на 01.12.2016 г. 410.50 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация”, по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г., публикувано на 25.11.2016 г. 181.02 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, публикувано на 16.11.2016 г. 274.68 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица, публикувано на 10.11.2016 г. 526.21 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., публикувано на 03.11.2016 г. 740.88 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., публикувано на 03.11.2016 г. 816.52 KB
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване”, публикувано на 02.11.2016 г. 583.96 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз, публикувано на 26.10.2016 г. 337.17 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, публикувано на 13.10.2016 г. 348.38 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, публикувано на 13.10.2016 г. 677.57 KB
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, приета с Постановление № 39 на Министерски съвет от 2002 г., публикувано на 10.10.2016 г. 412.23 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламента на Европейския съюз, публикувано на 06.10.2016 г. 816.06 KB
Проект на доклад от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, проект на Наредба за реда за воденето на регистъра на тютюнопроизводителите и регистъра на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и проект на Наредба за дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна, реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда за упражняването на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна, публикувано на 30.09.2016 г. 769.29 KB
Проект на Закон за виното и спиртните напитки, публикувано на 17.09.2016 г. 808.25 KB
Проект на Наредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти, публикувано на 10.09.2016 г. 790.53 KB
Проект на Наредба за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита, публикувано на 10.09.2016 г. 898.28 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикувано на 22.08.2016 г. 1.81 MB
Проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти, публикувано на 27.07.2016 г. 719.20 KB
Проект на Наредба за съхранение, транспортиране и изнасяне на неодобрени активни вещества, публикувано на 01.07.2016 г. 637.34 KB
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните, публикувано на 28.06.2016 г. 853.11 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа