27.05.2016

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Наредба за биологично изпитване на продукти за растителна защита, публикувано на 18.05.2016 г. 796.91 KB
Проект на Наредба за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 14.05.2016 г. 1.61 MB
Проект на съвместна Наредба на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии, публикувано на 14.05.2016 г. 623.16 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, публикувано на 14.05.2016 г. 265.92 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, публикувано на 09.05.2016 г. 164.74 KB
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия и мотиви към него, публикувано на 03.05.2016 г. 459.36 KB
Проект на Закон за храните, публикувано на 26.04.2016 г. 669.52 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз, публикувано на 21.04.2016 г. 577.93 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., публикувано на 20.04.2016 г. 753.23 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., публикувано на 20.04.2016 г. 628.85 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България, публикувано на 19.04.2016 г. 887.49 KB
Проект на Наредба за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, публикувано на 14.04.2016 г. 791.19 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, публикувано на 14.04.2016 г. 2.97 MB
Проект на Наредба за условията и реда за опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, публикувано на 13.04.2016 г. 594.98 KB
Проект на доклад от г-н Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя и протокол от проведено обществено обсъждане, публикувано на 06.04.2016 г. 1.74 MB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.), публикувано на 01.04.2016 г. 456.71 KB
Проект на Наредба за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция, публикувано на 31.03.2016 г. 596.92 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, публикувано на 24.03.2016 г. 348.52 KB
Проект на Наредба за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, публикувано на 17.03.2016 г. 801.37 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, публикувано на 12.03.2016 г. 414.06 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>