02.07.2016

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Наредба за съхранение, транспортиране и изнасяне на неодобрени активни вещества, публикувано на 01.07.2016 г. 637.34 KB
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните, публикувано на 28.06.2016 г. 853.11 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., публикувано на 21.06.2016 г. 431.02 KB
Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г., публикувано на 15.06.2016 г. 247.40 KB
Проект на доклад от министъра на земеделието и храните и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, публикувано на 15.06.2016 г. 341.74 KB
Проект на съвместна Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, публикувано на 02.06.2016 г. 8.59 MB
Проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , публикувано на 01.06.2016 г. 2.65 MB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. , публикувано на 01.06.2016 г. 392.75 KB
Проект на Наредба за биологично изпитване на продукти за растителна защита, публикувано на 18.05.2016 г. 796.91 KB
Проект на съвместна Наредба на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии, публикувано на 14.05.2016 г. 623.16 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, публикувано на 14.05.2016 г. 265.92 KB
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия и мотиви към него, публикувано на 03.05.2016 г. 459.36 KB
Проект на Закон за храните, публикувано на 26.04.2016 г. 669.52 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз, публикувано на 21.04.2016 г. 577.93 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., публикувано на 20.04.2016 г. 628.85 KB
Проект на Наредба за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, публикувано на 14.04.2016 г. 791.19 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, публикувано на 14.04.2016 г. 2.97 MB
Проект на Наредба за условията и реда за опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, публикувано на 13.04.2016 г. 594.98 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.), публикувано на 01.04.2016 г. 456.71 KB
Проект на Наредба за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция, публикувано на 31.03.2016 г. 596.92 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>