16.12.2017

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. ,публикувано на 15.12.2017 г. 226.50 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Срок за предложения и становища – 14.01.2018 г., публикувано на 14.12.2017 г. 279.13 KB
Справка за отразяване на бележките и предложенията от обществените консултации на проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз, публикувано на 07.12.2017 г. 41.00 KB
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за селскостопанската академия. Срок за предложения и становища 30.12.2017 г., публикувано на 29.11.2017 г. 770.30 KB
Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища. Срок за предложения и становища – 27.12.2017 г., публикувано на 28.11.2017 г. 327.84 KB
Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 40 от 2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност. Срок за предложения и становища – 27.12.2017 г., публикувано на 28.11.2017 г. 349.71 KB
Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 10 от 2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно. Срок за предложения и становища 27.12.2017 г., публикувано на 28.11.2017 г. 340.68 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Срок за предложения и становища – 27.12.2017 г., публикувано на 24.11.2017 г. 902.50 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Срок за предложения и становища – 05.12.2017 г. , публикувано на 20.11.2017 г. 1.25 MB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 308.41 KB
Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , публикувано на 11.10.2017 г. 421.00 KB
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз. Срок за предложения и становища – 5.11.2017 г., публикувано на 05.10.2017 г. 234.91 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Срок за предложения и становища – 29.10.2017 г., публикувано на 28.09.2017 г. 1.41 MB
ново Проект на Наредба за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях. Срок за предложения и становища – 20.10.2017 г., публикувано на 20.09.2017 г. 202.61 KB
Проект на съвместна Наредба за изменение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите. Срок за предложения и становища – 01.10.2017 г.публикувано на 01.09.2017 г. 436.61 KB
Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, публикувано на 31.08.2017 г. 166.00 KB
Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации по проекта на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, публикувано на 31.08.2017 г. 38.50 KB
Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол, публикувано на 29.08.2017 г. 169.50 KB
Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации по проекта на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол, публикувано на 29.08.2017 г. 85.00 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 119 от 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора. Срок за предложения и становища 28.09.2017 г., публикувано на 29.08.2017 г. 608.74 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа