25.07.2016

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига и за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, публикувано на 22.07.2016 г. 326.25 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, публикувано на 22.07.2016 г. 243.32 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 г., публикувано на 20.07.2016 г. 154.44 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, публикувано на 07.07.2016 г. 201.71 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зленечуците и плодовете, публикувано на 06.07.2016 г. 414.64 KB
Проект на Наредба за съхранение, транспортиране и изнасяне на неодобрени активни вещества, публикувано на 01.07.2016 г. 637.34 KB
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните, публикувано на 28.06.2016 г. 853.11 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. „Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., публикувано на 21.06.2016 г. 431.02 KB
Проект на доклад от министъра на земеделието и храните и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, публикувано на 15.06.2016 г. 341.74 KB
Проект на съвместна Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, публикувано на 02.06.2016 г. 8.59 MB
Проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , публикувано на 01.06.2016 г. 2.65 MB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. , публикувано на 01.06.2016 г. 392.75 KB
Проект на Наредба за биологично изпитване на продукти за растителна защита, публикувано на 18.05.2016 г. 796.91 KB
Проект на съвместна Наредба на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии, публикувано на 14.05.2016 г. 623.16 KB
Проект на Закон за храните, публикувано на 26.04.2016 г. 669.52 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз, публикувано на 21.04.2016 г. 577.93 KB
Проект на Наредба за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, публикувано на 14.04.2016 г. 791.19 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, публикувано на 14.04.2016 г. 2.97 MB
Проект на Наредба за условията и реда за опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, публикувано на 13.04.2016 г. 594.98 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.), публикувано на 01.04.2016 г. 456.71 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>