24.01.2017

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, публикувано на 23.01.2017 г. Определеният срок за представяне на становища от общественото обсъждане на проекта по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове е 22.02.2017 г. 8.46 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз, публикувано на 23.01.2017 г. Определеният срок за представяне на становища от общественото обсъждане на проекта по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове е 22.02.2017 г. 548.67 KB
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , публикувано на 20.01.2017 г. Определеният срок за представяне на становища от общественото обсъждане на проекта по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове е 19.02.2017 г. 704.65 KB
Проект на Наредба за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. , публикувано на 19.01.2017 г. Определеният срок за представяне на становища от общественото обсъждане на проекта по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове е 19.02.2017 г. 1.09 MB
Справка за отразяване на становищата, постъпили при общественото обсъждане по реда на Закона за нормативните актове, публикувано на 12.01.2017 г. 162.27 KB
Окончателен текст на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. контрол с отразени бележки от получените становища, публикувано на 12.01.2017 г. 286.70 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол с отразени бележки от получените становища, публикувано на 11.01.2017 г. 181.27 KB
Справка за отразяване на становищата, постъпили при общественото обсъждане на проекта по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове, публикувано на 11.01.2017 г. 279.49 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, публикувано на 29.12.2016 г. 467.36 KB
Окончателен текст на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Справка, публикувано на 29.12.2016 г. 433.96 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, публикувано на 22.12.2016 г. 682.04 KB
Проект на Наредба за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, публикувано на 16.12.2016 г. 934.58 KB
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита, публикувано на 05.12.2016 г. 179.46 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, публикувано на 01.12.2016 г. 410.50 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, публикувано на 16.11.2016 г. 274.68 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., публикувано на 03.11.2016 г. 740.88 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., публикувано на 03.11.2016 г. 816.52 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, публикувано на 13.10.2016 г. 677.57 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламента на Европейския съюз, публикувано на 06.10.2016 г. 816.06 KB
Проект на Закон за виното и спиртните напитки, публикувано на 17.09.2016 г. 808.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа