26.09.2016

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Закон за виното и спиртните напитки, публикувано на 17.09.2016 г. 808.25 KB
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на фуражните суровини (ДВ, бр. 11 от 2001 г.), проект на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (ДВ, бр. 106 от 2001 г.) и проект на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите (ДВ, бр. 109 от 2002 г.), публикувано на 13.09.2016 г. 907.73 KB
Проект на Наредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти, публикувано на 10.09.2016 г. 790.53 KB
Проект на Наредба за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита, публикувано на 10.09.2016 г. 898.28 KB
Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 - 2019 г., публикувано на 01.09.2016 г. 594.95 KB
Проект на Правилник за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”, публикувано на 26.08.2016 г. 350.88 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море, публикувано на 23.08.2016 г. 915.99 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикувано на 22.08.2016 г. 1.81 MB
Проект на Наредба за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема за производство на аквакултури, публикувано на 22.08.2016 г. 582.90 KB
Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко”., публикувано на 05.08.2016 г. 382.34 KB
Проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти, публикувано на 27.07.2016 г. 719.20 KB
Проект на Наредба за съхранение, транспортиране и изнасяне на неодобрени активни вещества, публикувано на 01.07.2016 г. 637.34 KB
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните, публикувано на 28.06.2016 г. 853.11 KB
Проект на доклад от министъра на земеделието и храните и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, публикувано на 15.06.2016 г. 341.74 KB
Проект на съвместна Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, публикувано на 02.06.2016 г. 8.59 MB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. , публикувано на 01.06.2016 г. 392.75 KB
Проект на Наредба за биологично изпитване на продукти за растителна защита, публикувано на 18.05.2016 г. 796.91 KB
Проект на Наредба за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, публикувано на 14.04.2016 г. 791.19 KB
Проект на Наредба за условията и реда за опазването на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители, публикувано на 13.04.2016 г. 594.98 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 2012 г.), публикувано на 01.04.2016 г. 456.71 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа