24.10.2016

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2016 г., публикувано на 21.10.2016 г. 641.18 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол, публикувано на 20.10.2016 г. 275.92 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, публикувано на 13.10.2016 г. 1.09 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, публикувано на 13.10.2016 г. 348.38 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства, публикувано на 13.10.2016 г. 677.57 KB
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, приета с Постановление № 39 на Министерски съвет от 2002 г., публикувано на 10.10.2016 г. 412.23 KB
Проект на Инструкция за реда и начина за обмен на информация между Министерство на земеделието и храните и Агенция „Митници” във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, публикувано на 07.10.2016 г. 320.71 KB
Проект на Инструкция за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, публикувано на 07.10.2016 г. 184.51 KB
Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти, публикувано на 06.10.2016 г. 8.63 MB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламента на Европейския съюз, публикувано на 06.10.2016 г. 816.06 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко”, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2016 г. (обн. ДВ. бр. 77 от 2016 г.), публикувано на 04.10.2016 г. 287.13 KB
Проект на доклад от д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, проект на Наредба за реда за воденето на регистъра на тютюнопроизводителите и регистъра на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и проект на Наредба за дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна, реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда за упражняването на контрол при окачествяването и изкупуването на тютюна, публикувано на 30.09.2016 г. 769.29 KB
Проект на Закон за виното и спиртните напитки, публикувано на 17.09.2016 г. 808.25 KB
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 4 от 2001 г. за обращение на фуражните суровини (ДВ, бр. 11 от 2001 г.), проект на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (ДВ, бр. 106 от 2001 г.) и проект на Наредба за отмяна на Наредба № 44 от 2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите (ДВ, бр. 109 от 2002 г.), публикувано на 13.09.2016 г. 907.73 KB
Проект на Наредба за интегрирано производство на растения и растителни продукти, публикувано на 10.09.2016 г. 790.53 KB
Проект на Наредба за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита, публикувано на 10.09.2016 г. 898.28 KB
Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 - 2019 г., публикувано на 01.09.2016 г. 594.95 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикувано на 22.08.2016 г. 1.81 MB
Проект на Наредба за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема за производство на аквакултури, публикувано на 22.08.2016 г. 582.90 KB
Проект на Наредба за специфичните изисквания за производство, събиране, съхранение, транспортиране на сурово краве мляко, неговата преработка и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти, публикувано на 27.07.2016 г. 719.20 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа