23.03.2018

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“ /Email: avasparuhov@mzh.government.bg и tpetrova@mzh.government.bg. /Дата на откриване: 22.03.2018 г. /Дата на приключване: 20.04.2018 г.) 416.56 KB
Справка за отразяване на постъпилите становища от общественото обсъждане на проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Публикувано на 19.03.2018г. 48.00 KB
Консултационен документ относно проект на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието. (Отговорна структура – дирекция „Правна“. /Email: HRangelov@mzh.government.bg; TsTrifonov@mzh.government.bg/ Дата на откриване: 16.03.2018 г. /Дата на приключване: 15.04.2018 г.). 45.05 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. (отговорна дирекция „Животновъдство“; BStanimirova@mzh.government.bg. Дата на откриване: 14.03.2018 г. Дата на приключване: 15.04.2018 г.) 699.03 KB
Справка за отразяване на постъпилите становища от общественото обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен, приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г. Публикувано на 08.03.2018 г. 39.50 KB
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол. (Отговорна структура – Българска агенция по безопасност на храните /Email: anna_petrova@bfsa.bg. /Дата на откриване: 07.03.2018 г. /Дата на приключване: 20.03.2018 г.) 2.15 MB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за виното и спиртните напитки. (отговорна дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“; SKralev@mzh.government.bg Дата на откриване: 21.02.2018 г. Дата на приключване: 23.03.2018 г.) 3.54 MB
Проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите за изменение на Наредба № 22 от 2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов. (Отговорна структура – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /Email: silviya.zheleva@iara.government.bg /Дата на откриване: 14.02.2018 г. /Дата на приключване: 16.03.2018 г.) 350.38 KB
Проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. (Отговорна дирекция – „Развитие на селските райони“ /Email: dyordanova@mzh.government.bg /Дата на откриване: 13.02.2018 г. /Дата на приключване: 15.03.2018 г.). 593.06 KB
Проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. (отговорна дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“; GPramatarov@mzh.government.bg; MFileva@mzh.government.bg. Дата на откриване: 08.02.2018 г. Дата на приключване: 11.03.2018 г.) 495.19 KB
Справка за отразяване на бележките и предложенията от обществeните консултации на проект на съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите за изменение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, публикувано на 05.02.2018 г. 41.00 KB
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен, приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г. (отговорна дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“; /Email: MValcheva@mzh.government.bg. /Дата на откриване: 26.01.2018 г. /Дата на приключване: 25.02.2018 г.) 522.75 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. (Отговорна структура – Българска агенция по безопасност на храните /Email: Krasimir.Zlatkov@nvms.government.bg. /Дата на откриване: 26.01.2018 г. /Дата на приключване: 25.02.2018 г.) 1.26 MB
Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. (Отговорна структура – дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ /Email: mfileva@mzh.government.bg /Дата на откриване: 12.01.2018 г. /Дата на приключване: 11.02.2018 г./ 596.99 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Срок за предложения и становища – 27.01.2018 г., публикувано на 28.12.2017 г. 622.56 KB
Проект на съвместна наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии. /Отговорна дирекция/ ВРБ - Изпълнителна агенция по горите; Email: iag@iag.bg Дата на откриване: 20.12.2017 г. Дата на приключване: 21.01.2018 г./ 4.04 MB
Проект на съвместна Наредба за изменение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите. Срок за предложения и становища – 01.10.2017 г.публикувано на 01.09.2017 г. 436.61 KB
Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, публикувано на 31.08.2017 г. 166.00 KB
Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации по проекта на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, публикувано на 31.08.2017 г. 38.50 KB
Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол, публикувано на 29.08.2017 г. 169.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа