23.03.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Постановление № 286 от 10 юли 1997 г. за одобряване на тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 28.00 KB
Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, приета с Постановление № 178 на Министерския съвет от 2002 г. ( ДВ, бр.80 от 2002г.) -(Проект) 72.18 KB
Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване (Обн. ДВ. бр. 31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.82 от 25 Септември 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр. 31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.23 от 18 март 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г.) - (Проект) 72.24 KB
Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина приета с ПМС №4 от 14.01.2002г., Обн. ДВ. бр.8 от 2 Януари 2002г.) - (Проект) 69.91 KB
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 12.09.2002 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми 83.63 KB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа