23.03.2018

НАРЕДБИ

Наредба № 21 от 12 ноември 2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора (допълнена с ДВ бр. 28 от 8 април 2016 г. 294.77 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ 349.24 KB
Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища 70.50 KB
Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) 166.50 KB
Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол 70.00 KB
Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 304.00 KB
Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт 86.61 KB
Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) 7.89 MB
НАРЕДБА № 2 ОТ 21.02.2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ 1.54 MB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 288.00 KB
НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 558.00 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 181.00 KB
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 65.50 KB
Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и други необлагодетелствани райони 433.27 KB
Наредба за изменение на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители 34.00 KB
Наредба № 30 ОТ 11 декември 2010 Г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС. 2.32 MB
Наредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки” по Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013 г./ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на ЕС 6.02 MB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 8 август 2006 Г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз 84.00 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника 46.50 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 69 от 16 май 2006 г. за добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти 146.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа