23.03.2018

ЗАКОНИ

Закон за подпомагане на земеделските производители, публикуван в ДВ на 13.02.2015 г. 570.95 KB
Закон за опазване на земеделските земи 2.59 MB
Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд 175.70 KB
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи 1.04 MB
Закон за арендата в земеделието 135.22 KB
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ в сила от 31.01.2008 г. (Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011) 1.92 MB
ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 3.73 MB
ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 365.99 KB
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА 210.38 KB
ЗАКОН ЗА СВРЪХЗАПАСИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ 192.17 KB
ЗАКОН за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, Обн., ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г. 247.59 KB
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ - ПРОЕКТ 128.26 KB
ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ 240.75 KB
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЕКТОР “ВИНО” СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС 647.61 KB
ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТТИ 702.60 KB
ЗАКОН за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 152.67 KB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа