23.11.2014

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И регионална политика"

Директор

Николай Маринов


Функции

1.подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и прилагането на ОСП на ЕС, поземлените отношения и комасацията;
2.координира и подпомага контрола на министъра по отношение на цялостната дейност на специализираните териториални структури в системата на министерството;
3.участва в разработването на ежегодния аграрен доклад;
4.създава и поддържа в актуално състояние Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и специализираните бази данни и регистри, свързани с нея, по начин, осигуряващ безпроблемното функциониране и развитие на ИСАК;
5.организира, координира и контролира дейностите по актуализация на цифровата ортофотокарта (ЦОФК) и създаването и поддържането в актуално състояние на физическите блокове по начин, съобразен с целите на различните схеми и мерки по ОСП на ЕС, изискващи регистрация на площи;
6.организира, координира и контролира дейностите на регионалните центрове "Поддържане на бази данни на СИЗП";
7.поддържа информационна система за регистъра на земеделските производители на централно ниво, координира и контролира поддържането й на областно ниво, предоставя информация от нея и подготвя методически указания по прилагане на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 23 от 2007 г.; Решение № 5821 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2008 г.);
8.организира, координира и контролира дейностите, свързани с Интегрираната информационна система за управление и ползване на земеделските земи по чл. 10, ал. 1 от ЗПЗП;
9.координира дейността по изпълнението на Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите (ЗГ), Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им;
10.поддържа актуална база данни на картата на възстановената собственост (КВС) и регистрите към нея в цифров вид на централно ниво и дава методически указания;
11.организира и контролира ползването на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) и държавния горски фонд (ДГФ);
12.подготвя предложения до министъра по искания за обезщетения и оземляване със земи от ДПФ и ДГФ;
13.оказва методическо ръководство при изработване на плановете за уедряване;
14.разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях и координира и контролира дейността на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ;
15.координира подготовката на проекти на решения за промяна на предназначението или собствеността на земи от ДГФ, както и за отдаването им под наем;
16.разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и земите от ДГФ;
17.подготвя методически указания и инструкции, свързани с поземлените отношения и комасацията;
18.участва в разработването на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения в областта на земеделието и горите;
19.координира и контролира предаването на данните и материалите, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;
20.координира поддържането и контролира актуализацията на регистъра на трайно изоставените земеделски земи, обобщава и анализира данните от него;
21.изготвя годишен баланс на земеделските земи и горите;
22.координира създаването и поддържането на регистър на земите от ДПФ и ДГФ;
23.контролира създаването и поддържането на регистър по дейностите, свързани с промяна на предназначението на земеделските земи и горите;
24.подпомага министъра при осъществяването на дейността по чл. 18, ал. 2 от ЗСПЗЗ - изготвя проекти на заповеди за бракуване на трайни насаждения с изтекъл амортизационен срок и бракуване на оризища;
25.подготвя за одобряване проект на списък с лицензирани оценители на земеделски земи съгласно чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ;
26.създава, обработва и анализира статистическата информация в областта на земеделието, като проектира, създава и поддържа база данни в земеделието;
27.подготвя и извършва преброявания на земеделските стопанства;
28.изготвя статистически балансови таблици на основни земеделски продукти по методика на Евростат;
29.координира събирането на статистически данни от административните структури в системата на министерството;
30.осъществява взаимодействие с Националния статистически институт и с други национални и международни организации;
31.подготвя статистическа информация по различни теми, която да подпомага министерството за изпълнението на политика в областта на земеделието;
32.осигурява функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) в България, като събира, обработва и анализира информацията от системата и е орган за връзка с Европейската комисия в съответствие със законодателството на ЕС.
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>