23.03.2018

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И регионална политика"

Директор

Николай Маринов


Функции

1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на ОСП на ЕС;
2. координира и подпомага контрола на министъра по отношение на цялостната дейност на специализираните териториални структури в системата на министерството, в това число и на областните дирекции „Земеделие“;
3. участва в разработването на ежегодния аграрен доклад;
4. създава и поддържа в актуално състояние Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и специализираните бази данни и регистри, свързани с нея, по начин, осигуряващ безпроблемното функциониране и развитие на ИСАК;
5. организира, координира и контролира дейностите по актуализация на цифровата ортофотокарта (ЦОФК) и създаването и поддържането в актуално състояние на физическите блокове по начин, съобразен с целите на различните схеми и мерки по ОСП на ЕС, изискващи регистрация на площи;
6. организира, координира и контролира дейността на център "Поддържане на бази данни на СИЗП";
7. поддържа информационна система за регистъра на земеделските производители на централно ниво, координира и контролира поддържането й на областно ниво, предоставя информация от нея и подготвя методически указания по прилагане на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 23 от 2007 г.; Решение № 5821 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г. и бр. 23 от 2012 г.);
8. организира, координира и контролира дейностите, свързани с Интегрираната информационна система за управление и ползване на земеделските земи по чл. 10, ал. 1 ЗПЗП;
9. координира дейността по изпълнението на ЗОСИ;
10. участва в разработването на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения в областта на земеделието;
11. в качеството си на орган за статистиката разработва, произвежда и разпространява статистическа информация в областта на земеделието;
12. провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма на Република България;
13. подготвя и провежда изчерпателни и извадкови изследвания на структурата на земеделските стопанства и на земеделските производствени методи съгласно Регламент (ЕО) 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи;
14. организира и провежда обучения на експертите от областните дирекции "Земеделие" за изпълнение на статистическите изследвания;
15. подготвя и изпраща в системата е-Damis на Евростат данни от проведените годишни и месечни изследвания, прогнозни данни и национални методологични доклади в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство;
16. поддържа и актуализира информационна система за въвеждане, контрол, валидиране и анализ на статистическа информация;
17. разработва и поддържа статистически регистър на земеделските стопанства;
18. изчислява стандартните производствени обеми на земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията на земеделските стопанства по изискванията на Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. относно установяване типологията на Общността за земеделските стопанства;
19. изготвя статистически балансови таблици на определени земеделски продукти по методика на Евростат;
20. координира и оказва методическа помощ при събирането на данни за статистически цели от административните структури и службите на министерството;
21. подготвя статистическа информация по различни теми, с която подпомага министерството при изпълнение на националната политика в областта на земеделието и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
22. осъществява взаимодействие и обмен на статистическа информация с Националния статистически институт и с други национални и международни организации;
23. осигурява функционирането на системата за земеделска счетоводна информация съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност чрез поддържане на извадка от стопанства, събиране, контролиране и обработване на информацията от системата;
24. в качеството си на орган за връзка с Европейската комисия на системата за земеделска счетоводна информация осигурява и изпраща необходимите данни в системата RICA на ЕК в изисквания формат;
25. координира и подпомага дейността на Националния комитет за системата за земеделска счетоводна информация.

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа