16.12.2017

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И регионална политика"

Директор

Николай Маринов


Функции

1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на ОСП на ЕС;
2. координира и подпомага контрола на министъра по отношение на цялостната дейност на специализираните териториални структури в системата на министерството, в това число и на областните дирекции „Земеделие“;
3. участва в разработването на ежегодния аграрен доклад;
4. създава и поддържа в актуално състояние Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) и специализираните бази данни и регистри, свързани с нея, по начин, осигуряващ безпроблемното функциониране и развитие на ИСАК;
5. организира, координира и контролира дейностите по актуализация на цифровата ортофотокарта (ЦОФК) и създаването и поддържането в актуално състояние на физическите блокове по начин, съобразен с целите на различните схеми и мерки по ОСП на ЕС, изискващи регистрация на площи;
6. организира, координира и контролира дейността на център "Поддържане на бази данни на СИЗП";
7. поддържа информационна система за регистъра на земеделските производители на централно ниво, координира и контролира поддържането й на областно ниво, предоставя информация от нея и подготвя методически указания по прилагане на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 23 от 2007 г.; Решение № 5821 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г. и бр. 23 от 2012 г.);
8. организира, координира и контролира дейностите, свързани с Интегрираната информационна система за управление и ползване на земеделските земи по чл. 10, ал. 1 ЗПЗП;
9. координира дейността по изпълнението на ЗОСИ;
10. участва в разработването на нормативни актове, регламентиращи обществените отношения в областта на земеделието;
11. в качеството си на орган за статистиката разработва, произвежда и разпространява статистическа информация в областта на земеделието;
12. провежда периодични и еднократни статистически изследвания, включени в Националната статистическа програма на Република България;
13. подготвя и провежда изчерпателни и извадкови изследвания на структурата на земеделските стопанства и на земеделските производствени методи съгласно Регламент (ЕО) 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи;
14. организира и провежда обучения на експертите от областните дирекции "Земеделие" за изпълнение на статистическите изследвания;
15. подготвя и изпраща в системата е-Damis на Евростат данни от проведените годишни и месечни изследвания, прогнозни данни и национални методологични доклади в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство;
16. поддържа и актуализира информационна система за въвеждане, контрол, валидиране и анализ на статистическа информация;
17. разработва и поддържа статистически регистър на земеделските стопанства;
18. изчислява стандартните производствени обеми на земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията на земеделските стопанства по изискванията на Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. относно установяване типологията на Общността за земеделските стопанства;
19. изготвя статистически балансови таблици на определени земеделски продукти по методика на Евростат;
20. координира и оказва методическа помощ при събирането на данни за статистически цели от административните структури и службите на министерството;
21. подготвя статистическа информация по различни теми, с която подпомага министерството при изпълнение на националната политика в областта на земеделието и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
22. осъществява взаимодействие и обмен на статистическа информация с Националния статистически институт и с други национални и международни организации;
23. осигурява функционирането на системата за земеделска счетоводна информация съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност чрез поддържане на извадка от стопанства, събиране, контролиране и обработване на информацията от системата;
24. в качеството си на орган за връзка с Европейската комисия на системата за земеделска счетоводна информация осигурява и изпраща необходимите данни в системата RICA на ЕК в изисквания формат;
25. координира и подпомага дейността на Националния комитет за системата за земеделска счетоводна информация.

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа