16.12.2017

СТРУКТУРА


АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Дирекция „Административно обслужване”

Дирекция „Информационно и комуникационно обслужване”

Дирекция „Финансово управление”

Дирекция „Правнa"

Дирекция „Инвестиции и управление на собствеността” 

Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели”

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Дирекция "Поземлени отношения и комасация"

Дирекция "Търговски дружества и държавни предприятия"

Дирекция „Анализ и стратегическо планиране”

Дирекция „Държавни помощи и регулации”

Дирекция „Европейска координация и международни отношения”

Дирекция „Развитие на селските райони”

Дирекция „Политики по агрохранителната верига”

Дирекция „Растениевъдство и биологично производство”

Дирекция „Животновъдство”

Дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция”

Дирекция "Обществени поръчки"

Дирекция ""Пазарни мерки и организации на производители

Дирекция "Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството"

Дирекция "Морско дело и рибарство"

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа