23.03.2018

СТРУКТУРА


АДМИНИСТРАЦИЯ
 
Дирекция „Административно обслужване”

Дирекция „Информационно и комуникационно обслужване”

Дирекция „Финансово управление”

Дирекция „Правнa"

Дирекция „Инвестиции и управление на собствеността” 

Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели”

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Дирекция "Поземлени отношения и комасация"

Дирекция "Търговски дружества и държавни предприятия"

Дирекция „Анализ и стратегическо планиране”

Дирекция „Държавни помощи и регулации”

Дирекция „Европейска координация и международни отношения”

Дирекция „Развитие на селските райони”

Дирекция „Политики по агрохранителната верига”

Дирекция „Растениевъдство и биологично производство”

Дирекция „Животновъдство”

Дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция”

Дирекция "Обществени поръчки"

Дирекция ""Пазарни мерки и организации на производители

Дирекция "Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството"

Дирекция "Морско дело и рибарство"

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа