24.06.2017

Skip Navigation Links.
Начало
ОСП 2014-2020
Ръководство
Министър
Политически кабинет
Главен секретар
Структура
История
Министри на земеделското министерство
Инспекторат
Финансови контролори
Вътрешен одит
Дирекция Сигурност
Администрация
Дирекция Административно обслужване и информационно-комуникационни технологии
Дирекция Човешки ресурси
Дирекция "Финансово управление"
Дирекция "Управление на собствеността и държавно участие"
Дирекция "Електронно управление"
Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки"
Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”
Регионален център Поддържане на бази данни на СИЗП - Враца
Регионален център Поддържане на бази данни на СИЗП - Разград
Дирекция "Управление на собствеността"
Дирекция "Директни плащания и идентификация на земеделски парцели"
Дирекция „Анализ и стратегическо планиране”
Дирекция "Държавни помощи и регулации"
Дирекция "Европейска координация и международни отношения"
Дирекция "Развитие на селските райони"
Дирекция „Политики по агрохранителната верига”
Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство”
Дирекция „Животновъдство”
Дирекция „Наблюдение, координация и административен контрол на Разплащателната агенция”
Дирекция "Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии"
Дирекция „Административно и информационно обслужване”
Органиграма
Връзки с обществеността и протокол
Търговски дружества и държавно участие
Поземлени отношения и комасация
Дирекция "Развитие на горския сектор"
Дирекция "Пазарни мерки и организации на производители"
Дирекция "Обща политика в областта на рибарството"
Дирекция "Морско дело и рибарство"
Пресцентър
Новини
Архив Новини
Предстоящо
Интервюта
Архив Интервюта
Галерия
Видео
Парламентарен контрол
Oтговори на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков
Официални документи
Доклади
Програми
Други
Аграрен доклад
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Тарифи такси
Проекти на нормативни актове
Проекти на нормативни актове архив
Приемна на МЗХГ
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Процедури
Процедура1
Процедура2
Процедура3
Процедура4
Процедура5
Процедура 6
Процедура 7
Процедура 8
Процедура 9
Процедура 10
Процедура 11
Процедура 12
Процедура 13
Процедура 14
Процедура 15
Процедура 16
Процедура 17
Процедура 18
Процедура 19
Процедура 20
Процедура 21
Процедура 22
Процедура 23
Процедура 24
Процедура 25
Процедура 26
Процедура 27
Процедура 28
Процедура 29
Процедура 30
Процедура 31
Процедура 32
Процедура 33
Процедура 34
Процедура 35
Процедура 36
Процедура 37
Процедура 38
Процедура 39
Процедура 40
Процедура 41
Процедура 42
Процедура 43
Процедура 44
Процедура 45
Процедура 46
Процедура 47
Процедура 48
Процедура 49
Процедура 50
Процедура 51
Процедура 52
Процедура 53
Процедура 54
Процедура55
Процедура 56
Процедура 57
Процедура 58
Процедура 60
Procedura61
Процедура 62
Процедура 63
Процедура64
Процедура 056
процедура 65
процедура 66
процедура 67
Процедура 68
Процедура 69
Процедура 70
Процедура 71
Процедура 72
Процедура 73
Процедура 74
Процедура 75
Процедура 76
Процедура 77
Процедура 78
Процедура 79
Процедура 80
Процедура 81
Процедура 82
Процедура 83
Процедура 84
Процедура 85
Процедура 86
Процедура 87
Процедура 88
Процедура 89
Процедура 90
Процедура 91
Процедура 92
Процедура 93
Процедура 94
Процедура 95
Доставка на копирна хартия
Процедура 97
Процедура 98
Процедура 99
Процедура 100
Процедура 101
Процедура 103
Процедура 104
Процедура 105
Процедура 106
Процедура 107
Процедура 108
Процедура 109
Процедура 110
Процедура 111
Процедура 112
Процедура 113
Процедура 114
Процедура 116
Процедура 117
Процедура 119
Процедура 120
Процедура 121
Процедура 122
Процедура 123
Процедура 124
Процедура 125
Процедура 126
Процедура 127
Процедура 128
Процедура 129
Процедура 130
Процедура 131
Процедура 132
Процедура 133
Процедура 134
Процедура 135
Процедура 136
Процедура 137
Процедура138
Процедура139
Процедура 140
Процедура 141
Процедура 142
Процедура 143
Процедура 144
Процедура 145
Процедура 146
Процедура 147
Процедура 148
Процедура 149
Процедура 150
Процедура 151
Процедура 152
Процедура 153
Процедура 154
Процедура 155
Процедура - тест
Процедура 157
Събиране на оферти с обява
Оферти с обява 1
Обяви
Вътрешни правила
Публични покани
Публична покана 61
Публична покана 60
Публична покана 58
Публична покана 56
Публична покана 57
Публична покана 59
Публична покана 55
Публична покана 54
Публична покана 53
Публична покана 52
Публична покана 51
Публична покана 50
Публична покана 49
Публична покана 48
Публична покана 47
Публична покана 46
Публична покана 45
Публична покана 44
Публична покана 43
Публична покана 42
Публична покана 41
Публична покана 40
Публична покана 39
Публична покана 38
Публична покана 37
Публична покана 36
Публична покана 35
Публична покана 34
Публична покана 33
Публична покана 32
Публична покана 31
Публична покана 30
Публична покана 29
Публична покана 28
Публична покана 27
Публична покана 26
Публична покана 25
Публична покана 24
Публична покана 23
Публична покана 22
Публична покана 21
Публична покана 20
Публична покана 19
Публична покана 18
Публична покана 17
Публична покана 16
Публична покана 15
Публична покана 14
Публична покана 13
Публична покана 12
Публична покана 11
Публична покана 10
Публична покана 9
Публична покана 8
Публична покана 7
Публична покана 6
Публична покана 4
Публична покана 3
Публична покана 2
Публична покана 1
Публична покана 66
Публична покана 67
Публична покана 68
Публична покана 69
Публична покана 70
Публична покана 71
Публична покана 73
Публична покана 74
Публична покана 75
Публична покана 76
Публична покана 77
Публична покана 58
Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Събиране на оферти 1
Събиране на оферти 2
Събиране на оферти 3
Събиране на оферти 4
Събиране на оферти 5
Събиране на оферти 6
Събиране на оферти 7
Събиране на оферти 8
Резултати от търсенето
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Второстепенни разпоредители
Център за оценка на риска
Държавни институции
Неправителствени организации
Информационна рубрика за дейността на Инспектората
Съкратени връзки
Административно обслужване
Харта на клиента
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове
Упражняване на административно установени права
Регистрационни режими
Лицензионни режими
Списък с адресите на областните дирекции "Земеделие"
Списък с адресите на второстепенните разпоредители
Проверка състоянието на преписка
Обща селскостопанска политика
Директни плащания
Енергийни култури
Ягоди и малини предназначени за преработка
Схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци
Пазарни мерки
Интервенция
Разпределяне на храни от интервенционните запаси за социално слаби лица
Частно складиране
Търговски механизми
Лицензии за внос на земеделски продукти
Говеждо месо
Свинско месо
Птиче месо
Яйца и яйчен и млечен албумин
Мляко и млечни продукти
Плодове и зеленчуци
Зърно и зърнени продукти
Oриз
Растителни масла и мазнини
Захар
Алкохол
Коноп
Промоции
Политика на качество
Режими по сектори
Мляко
Регистър на фермите за производство на краве мляко от III-група
Плодове и зеленчуци
Вино
Захар
Месо
Червени меса
Говеждо и телешко месо
Контрол
Цени на говеждо месо
Нормативна база
Птиче месо и яйца
Нормативна база
Контрол
Цени
Пчелен мед
Нормативна база
Архив Национална програма по пчеларство за периода 2014-2016 г.
Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г.
Извънредни мерки за пазарна подкрепа
Пазар на зърното
Училищни схеми
Зоотехнически въпроси
Зоотехническо законодателство
Общностно право
Списък на одобрените развъдни организации
Съвет по животновъдство
Заседания
Областни консултативни съвети по животновъдство
Протоколи от заседания на Областните консултативни съвети по животновъдство (ОКСЖ)
Отговори на въпроси, поставени от Областните консултативни съвети по животновъдство
Фитосанитарни въпроси
Статистика и пазарни анализи
Агростатистика
Бюлетини 2011
Бюлетини 2010
Бюлетини 2009
Бюлетини 2008
Бюлетини 2007
Бюлетини 2006
Бюлетини 2005
Бюлетини 2004
Бюлетини 2003
Бюлетини 2002
Бюлетини 2001
Ситуационно-перспективни анализи за основни селскостопански продукти
Издадени пазарни анализи
Пазарни анализи 2009
Пазарни анализи 2008
Пазарни анализи 2007
Пазарни анализи 2006
2012 година
Пазарни анализи 2014
Пазарни анализи 2015
Пазарни анализи 2016
Агростатистика
Структура на земеделските стопанства
Нормативна уредба
Публикации
Бюлетини2001
Бюлетини2002
Бюлетини2005
Бюлетини2006
Бюлетини2008
Бюлетини2010
Бюлетини2011
Бюлетини2012
Бюлетини2014
Бюлетини 2015
Бюлетини 2016
Резултати и динамични редове
Методология и метаданни
Използване на земята
Нормативна уредба
Публикации
Бюлетини2001
Бюлетини2002
Бюлетини2003
Бюлетини2004
Бюлетини2005
Бюлетини2006
Бюлетини2007
Бюлетини2008
Бюлетини2009
Бюлетини2010
Бюлетини2011
Бюлетин2012
Бюлетини 2013
Бюлетини2014
Бюлетини2015
Бюлетини 2016
Резултати и динамични редове
Методология и метаданни
Растениевъдство
Нормативна уредба
Публикации
Растениевъдство2001
Бюлетини2002
Бюлетини2003
Бюлетини2004
Бюлетини2005
Бюлетини2006
Бюлетини2007
Бюлетини2008
Бюлетини2009
Бюлетини2010
Бюлетини2011
Бюлетини2012
Бюлетини2013
Бюлетини2014
Бюлетини2015
Бюлетини 2016
Бюлетини 2017
Резултати и динамични редове
Методология и метаданни
Животновъдство
Нормативна уредба
Публикации
Животносъдство2001
Бюлетини2002
Бюлетини2003
Бюлетини2004
Бюлетини2005
Бюлетини2006
Бюлетини2007
Бюлетини2008
Бюлетини2009
Бюлетини2010
Бюлетини2011
Бюлетини2012
Бюлетини2013
Бюлетини2014
Бюлетини2015
Бюлетини 2016
Бюлетини 2017
Резултати и динамични редове
Методология и метаданни
Система за земеделска счетоводна информация
Нормативна уредба
Публикации
Бюлетини2003
Бюлетини2004
Бюлетини2005
Бюлетини2007
Бюлетини2009
Бюлетини2011
Бюлетини2012
Бюлетини2013
Бюлетини2014
Бюлетини2015
Бюлетини 2016
Резултати и динамични редове
Методология и метаданни
Анкетна карта
Акценти
Презентации
Законодателство за ОСП 2014-2020
Директни плащания 2015-2020
Нотификации, изпратени до ЕК към 1 август, 2014 г.
Законодателство на ЕС 2014-2020
Проект на наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
Анализи и презентации във връзка с националните решения към 1 август, 2014 г.
Полезни насоки, презентации и ръководства за прилагането на директните плащания в периода 2015-2020
Въпроси и отговори
Зелени директни плащания
Схема за преразпределително плащане
Схема за млади земеделски стопани
Схема за дребни селскостопански производители
Базови изисквания
Анализи и презентации във връзка с националните решения към 1 август 2016 г.
Насоки/Указания на Европейската комисия
Организации на производители
Програма за развитие на селските райони
Нормативна уредба по ПРСР 2014-2020
Комитети по наблюдение
Стенографски протоколи
ВОМР
Биологично производство
База Данни
Формуляри за обявяване на дейност в областта на биологичното производство
Информационни регистри
Внос от трети страни
Нормативна база
Актуално
Биологично производство процедури
Политики по агрохранителната верига
Процедура за одобрение за производство по БДС на млечни продукти
Регистри
Полезни връзки
Система за бързо предупреждение за храни и фуражи
Одити на компетентните контролни органи в съответствие с чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004
Обучения
Материали от проведени обучения
Национално законодателство
Национално законодателство в сектор “Здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях”
Единен многогодишен национален план за контрол
Европейско законодателство
Законодателство в сектор "Храни"
Законодателство в сектор "Фуражи"
Законодателство в сектор "Здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях"
Законодателство в сектор "Генетично модифицирани организми, храни и фуражи"
Здраве на растенията
Информационен бюлетин
Актуални новини
Кодекс алиментариуис
Какво е кодекс
Национална контактна точка
Комисия по Кодекс алиментариус
Процедурен наръчник
Процедура на Кодекс по стъпки
Основни FAO/WHO експертни комитети
35-та Сесия на CAC
Стратегически План
Координационен Комитет за Европа
Полезни връзки
Помощни органи
Изземване на храни, фуражи и материали предназначени за контакт с храни от потребителите
Здраве на растенията
Програма за морско дело и рибарство
Поземлени отношения и комасация
Списъци на имотите от ДПФ
Указания по чл.37б и чл.37в
Правила за добра земеделска практика
>
Цифрова ортофотокарта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 - 2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Ваучери за гориво за земеделските производители 2014
Заболяване "Син език"
Идентификация на земеделски парцели
Цифрови географски данни (слоеве от СИЗП)
Актуално (СИЗП)
Документи
Директни плащания 2015-2020
Живи коледни елхи
Списък
График на изнесени приемни за земеделски производители в страната
Информация от събития за земеделски производители в страната
Кампания 2016
Кампания 2015
Кампании 2012-2014
Анализ на пазара и външна търговия
Текущи оперативни анализи на основни земеделски култури
Ситуационно-перспективни анализи за основни селскостопански продукти
Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти
Външна търговия
Международни пазари
Други тематични икономически анализи
Пазар на зърното
Анкети
Контрол и техническа инспекция
Представители на МЗХ в задгранични представителства
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Пчелен мед
Състояние и тенденции на производството в България
Възможности за износ
Мляко и млечни продукти
Състояние и тенденции на производството в България
Възможности за износ
Държавен фонд "Земеделие"
САПАРД
Защитени наименования
Формуляри за попълване
Формуляри съгласно Наредба 16 от 2007 г.
ЗГУ"Българско розово масло"
ЗГУ Горнооряховски суджук
Заявление за изменение на спецификация на ЗГУ «Горнооряховски суджук»
Законодателство
ХТСХ Филе Елена
ХТСХ Пастърма
ХТСХ Кайсерован врат "Тракия"
ХТСХ Роле "Трапезица"
Заявление
Панагюрска луканка
Промоции на земеделски продукти
Заявление за ЗНП "Странджански манов мед"/"Манов мед от Странджа"
Заявление-спецификация
Информация за заявление-спецификация
Добри земеделски и екологични условия
Обща информация
Българско законодателство
Европейско законодателство
Национални стандарти
Контакти
Наръчници
Държавни помощи
Държавна помощ за намален акциз
Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза
Комисия за земеделските земи
Решения
PRSR_copy1
Сектор Тютюн
Регистър на тютюнопроизводителите
Регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн
Регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерски съвет за промишлена обработка на тютюн
Технологични инструкции за производство на тютюн
Карта на сайта
Областни дирекции
Контакти
Обяви за работа
Възникнала грешка
Проект, финансиран от ЕС
Бюджет
СЕБРА
Актуално
Покана за подаване на промоционални програми
Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права
Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010
Документи за промяна на ферма
Изложение Китай
ПОКАНА за подаване на промоционални програми за пресни плодове и зеленчуци
Промоционални програми
Правна информация
romina
Начало
Пазарни анализи 2013
Процедура 102
Процедура 106
Протоколи от УС на ДФЗ
Публична покана 57
Процедура 117
Публична покана 62
Публична покана 65
Процедура 118
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа