18.02.2018

Закупуване на копия от цифровата ортофото карта

Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели 803.00 KB
Общи цени на картни листове от Цифровата ортофото карта 23.87 KB
Разграфка на ЦОФК 489.51 KB
Примерни участъци от картните листове на Цифровата ортофото карта 12.20 MB
Примерен участък от ЦОФК, изработена по самолетно заснемане 2011 13.54 MB
Примерен участък от ЦОФК, изработена по самолетно заснемане 2010 4.60 MB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЦИФРОВА ОРТОФОТО КАРТА 243.38 KB
Декларация за неразпространение на ЦОФК 217.50 KB
МЗХ предоставя възможност за закупуване на копия от цифровата ортофото карта 11.33 KB
Процедурни правила за продажба на ЦОФК 831.84 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЦИФРОВА ОРТОФОТО КАРТА 85.50 KB
Декларация за неразпространение на ЦОФК 62.00 KB
Примерен участък от ЦОФК, изработена по сателитно заснемане 2009 4.08 MB
Примерен участък от ЦОФК, изработена по сателитно заснемане 2008 13.39 MB
Примерен участък от ЦОФК, изработена по самолетно заснемане 2006 30.23 MB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа