24.11.2017

ПОЛИТИКИ ПО АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА


 

Европейско законодателство

повече >>

Национално законодателство

повече >>

Единен многогодишен национален план за контрол

повече >>

Процедура за одобрение за производство по БДС на млечни продукти

повече >>

Регистри

повече >>

Полезни връзки

повече >>

 

Информация за Кодекс алиментариуис

повече>

Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF)

повече >>

Одити на компетентните контролни органи в съответствие с чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004

повече >>

Материали от проведени обучения

повече >>

 

Информационен бюлетин

повече>>

 

Актуални новини

повече>>

Здраве на растенията

повече>>

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа