20.02.2018

Мляко
Обща организация на пазара на краве мляко
Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко съгласно чл. 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Актуален към 19.02.2018 г. 240.50 KB
Регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на сурово мляко, към дата 23.01.2018 г. 73.00 KB
Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол 1.24 MB
Образец на заявление за регистрация на първи изкупвач на сурово краве, овче, козе и биволско мляко 31.00 KB
Образец на декларация за доставено количество сурово краве мляко 49.50 KB
Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз,изм. и доп. ДВ. бр. 19 от Март 2016 г 2.85 MB
Регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на сурово мляко, към дата 07.12.2015 г. 87.50 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1097/2014 НА КОМИСИЯТА 320.21 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 479/2010 НА КОМИСИЯТА 805.28 KB
Насоки за прилагане на глава втора „Договорни отношения“ от Наредба №1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото 117.00 KB
Исторически цени на кравето мляко в държавите от ЕС 374.00 KB
Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти 130.39 KB
Наредба № 23 от 13.12.2007 г. За управление на националната млечна квота (доп. ДВ. бр.5 от 20 януари 2015г.) 178.50 KB
НАРЕДБА за реда за плащане на вноската при превишение на националната млечна квота (изм. и доп., бр. 49 от 13 юни 2014 г.) 45.00 KB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа