21.08.2017

РАЗЯСНЕНИЯ по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР, съгласно чл. 24 ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.)“ 128.50 KB
Разяснения по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР, съгласно чл. 24 ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 161 от 2016 г.“ 119.00 KB
РАЗЯСНЕНИЯ по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР 116.00 KB
РАЗЯСНЕНИЯ по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР 108.00 KB
ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР ПО ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАГЕИИ ЗА ВОМР“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРСР 2014 - 2020 Г. Проведена на 14 ЮЛИ 2017 Г. в ГР. СОФИЯ, ХОТЕЛ ХИЛТЪН 9.41 MB
Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2017 г. за прилагане на подхода ВОМР 196.00 KB
Информация относно обявяване на процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР 17.94 KB
Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие и Указания за общите изисквания към стратегиите за Водено от общностите местно развитие на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 10.00 MB
Указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. от местни инициативни групи, сключили споразумение по реда на чл. 35, ал. 1 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г. 6.80 MB
Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на заповед № РД 09-691 от 19.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на правила за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.; 246.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа