20.02.2018

Правила за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. одобрени със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите № РД09-82/12.02.2018 г. 879.00 KB
Заповед № РД 09-23/15.01.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите 209.50 KB
Заповед № РД 09-994/29.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Заповед № РД 09-435/20.06.2016г., изменена със Заповед № РД 09-537/26.07.2016 г. и Заповед № РД 09-253/21.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните, с която са одобрени Правила за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 131.40 KB
Заповед за изменение на Правилата за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 144.00 KB
Заповед за изменение на Насоки за определяне на условия за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 135.50 KB
Списък на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), които не се допускат до техническа и финансова оценка след извършена проверка за административно съответствие и допустимост от Комитет за подбор на стратегии за ВОМР, назначен със заповед РД 09-697/07.09.2017 г. 242.00 KB
Проект на заповед за изменение на Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 на ПРСР 2014 - 2020 г. 133.50 KB
Четвърта международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР се проведе в гр. Правец В периода 10-12 октомври 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите съвместно с Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“ организираха Международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР, която се състоя в гр. Правец. Конференцията бе посветена на 10-годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие в България. Във форума взеха участие 225 представители на управляващи органи, разплащателни агенции, местни инициативни групи, Национални селски мрежи и ЛИДЕР асоциации от 18 държави от Европейския съюз и трети страни. 24.05 MB
Отговори на въпроси, поставени от МИГ на работна среща в МЗХГ проведена на 28.09.2017 г. с УО на ПРСР, ДФЗ и УО на ОПи, относно изпълнението на СВОМР и дейността на МИГ 54.99 KB
Указания за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от общностите местно развитие и условия, произтичащи от него 191.32 KB
Правила за работа на Комитета за подбор на стратегии за Водено от общностите местно развитие и на местни инициативни групи по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 285.00 KB
Разяснения по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР, съгласно чл. 24 ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 161 от 2016 г.“ 99.50 KB
РАЗЯСНЕНИЯ по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР, съгласно чл. 24 ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.)“ 128.50 KB
Разяснения по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР, съгласно чл. 24 ал. 3 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС № 161 от 2016 г.“ 119.00 KB
РАЗЯСНЕНИЯ по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР 116.00 KB
РАЗЯСНЕНИЯ по Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за ВОМР 108.00 KB
ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР ПО ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАГЕИИ ЗА ВОМР“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРСР 2014 - 2020 Г. Проведена на 14 ЮЛИ 2017 Г. в ГР. СОФИЯ, ХОТЕЛ ХИЛТЪН 9.41 MB
Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2017 г. за прилагане на подхода ВОМР 196.00 KB
Информация относно обявяване на процедура за прием на стратегии за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР 17.94 KB
Насоки за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие и Указания за общите изисквания към стратегиите за Водено от общностите местно развитие на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 10.00 MB
Указания за прием на проекти, подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. от местни инициативни групи, сключили споразумение по реда на чл. 35, ал. 1 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г. 6.80 MB
Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на заповед № РД 09-691 от 19.09.2016 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на правила за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.; 246.50 KB
Изменени правила за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г. 302.46 KB
Информация за населението към 31.12.2016 г. по области, общини и населени места 574.00 KB
Заповед № РД 04-253/21.03.2017 г. за изменение на заповед № РД 09-435/20.06.2016 г.изменена със заповед № РД 09-537/26.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Правила за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 252.50 KB
Информация за бенефициентите, сключили договори за подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. - Списък на сключените договори по подмярка 19.1 – първа покана 24.46 KB
Информация за бенефициентите, сключили договори за подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. - Списък на сключените договори по подмярка 19.1 – втора покана 18.20 KB
Въпроси по процедурите по прием на заявления по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегиите за Водено от общностите местно развитие" 102.36 KB
Презентация на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие от 07.02.2017 г., представена на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство 2.07 MB
Образец на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР 143.51 KB
Наредба № 22 от 14 декември 2015 година за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 1.33 MB
Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 1.65 MB
Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 493.05 KB
Информация във връзка с наименованията на МИГ, одобрени за финансиране по подмярка 19.2, териториите за осъществяване на проектите и размера на одобрената финансова помощ за проектите към стратегиите за ВОМР по фондовете, предоставящи финансиране 32.09 KB
Резултатите от оценката на заявления по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие", постъпили в рамките на покана за процедура за подбор на местни инициативни групи и стратегии за водено от общностите местно развитие, утвърдена със заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-956 от 29.12.2015 г., изменена със Заповед № РД 09-51 от 01.02.2016 г. 18.86 KB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа