25.11.2017

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРАКТИКА
Заповед на министъра на земеделието и храните с рег. № РД 09-550/02.08.2016 г. за утвърждаване на Правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 2.42 MB
Правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, към горецитираната заповед 142.93 KB
ПРОГРАМА от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони 329.63 KB
Заповед за утвърждаване на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2019 г. 193.79 KB
Приложение 3 (Карта на уязвимите зони) към Заповед № РД -146/25.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите 197.26 KB
Приложение 2 (Списък на общините, които изцяло или частично попадат на територията на уязвими зони) към Заповед № РД -146/25.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите 387.43 KB
НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 146.25 KB
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа