18.02.2018

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРАКТИКА
Заповед за утвърждаване на Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 01,01,2016-31,12,2019 г. 764.60 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните с рег. № РД 09-550/02.08.2016 г. за утвърждаване на Правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 2.42 MB
Правила за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, към горецитираната заповед 142.93 KB
Приложение 3 (Карта на уязвимите зони) към Заповед № РД -146/25.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите 197.26 KB
Приложение 2 (Списък на общините, които изцяло или частично попадат на територията на уязвими зони) към Заповед № РД -146/25.02.2015 г. на министъра на околната среда и водите 387.43 KB
НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници 146.25 KB
Отменени заповеди
повече>>

Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа