19.02.2018

 

Административно обслужване
Обща информация за потребителите на административни услуги


Предоставяне на ЕАУ чрез АИС за управление на регулирането на инвестиционния процес

 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕОБЩА  И Н Ф О Р М А Ц И Я

за потребителите на административни услуги относно реда за предоставяне на административни услуги, за подаване на мнения, сигнали и предложения
1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:

          Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, п.к.1040, бул. “Христо Ботев” №55


2. ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

- телефон: 985 11 383; 985 11 384;

- факс:  981 79 55;

- e-mail: Harta Na. Klienta@mzh.government.bg           
                      
- интернет адрес:  www.mzh.government.bg

 

3. БУЛСТАТ: 831909905

 

4. РАБОТНО ВРЕМЕ:

- на администрацията  от  9,00 до 17,30 часа;

- обедна почивка от 12,30 до 13,00 часа

- на звеното за административно обслужване от 9,00 до 17,30 часа, без прекъсване.В случаите, когато в Приемната има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. 

5. СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

 

РЕГИСТЪР НА УСЛУГИТЕ

 


І. Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права

1. Издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдни организации.

2. Одобряване на изкупвач на краве мляко.

3. Издаване на разрешение на физически и юридически лица за  семепроизводство, отглеждане, на растения от рода на конопа/канабис /.

4. Издаване на разрешение за намаляване/увеличаване на преходния период за преминаване към биологично производство.

5. Издаване на разрешение за извършване на контрол и сертификация на биологичното производство.
 
6. Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, утвърждаване на площадка и/или трасе за проектиране.

7. Предоставяне на земи от държавния поземлен фонд за безвъзмездно ползване на научни, научно-производствени и учебни заведения, затвори, горски и ловни стопанства и др.

8. Издаване на разрешително за извършване на обучение за придобиване на правоспособност  за работа със земеделска и горска техника.
 
9. Одобряване на предложения за промоционални програми за земеделски хранителни продукти.
 
10. Издаване на удостоверение на призната организация на  производители на плодове и зеленчуци.

11. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт „Кисело мляко“ с качествата и характеристиките на наименование за произход „Българско кисело мляко“ по БДС 12:2010 и връзката им с географската среда.

12. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт „Кашкавал“ с качествата и характеристиките на наименование за произход „Български кашкавал“ по БДС 14:2010 и връзката им с географската среда.

13. Издаване на удостоверение за съответствие на продукт „Бяло саламурено сирене“ с качествата и характеристиките на наименование за произход „Българско бяло саламурено сирене“ по БДС 15:2010 и връзката им с географската среда.

14. Одобряване на заявление-спецификация за вписване на храна с традиционно специфичен характер в европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.

15. Одобряване на заявление-спецификация за вписване на географско означение на земеделски или хранителен продукт в европейския регистър на защитените географски означения на земеделски и хранителни продукти.

16. Одобряване на контролни органи за извършване на контрол за съответствие на земеделски и хранителни продукти с географски означения.

17. Одобряване на документите, предоставени от учредителния комитет на сдруженията за напояване и издаване на заповед за откриване на процедура по учредяване на съответното сдружение за напояване.

18. Одобряване на устав на сдружение за напояване.

19. Предаване на хидромелиоративната инфраструктура на съдебно регистрираните сдружения за напояване.

20.Извършване на  съгласувателна процедура за отдаване под наем на язовири-публична общинска  собственост..

21. Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от държавния поземлен фонд.

22. Предоставяне на цифрова информация от картата на възстановената собственост.

23. Издаване на решение за временно ползване на земеделска земя.

24. Изменение на решение на Комисията за земеделските земи и решение, постановено по отменения закон за опазване на обработваемата земя и пасищата.

25. Отмяна на решение на комисията за земеделските земи и решение, постановено по отменения закон за опазване на обработваемата земя и пасищата.
 
26. Издаване на решение за разрешаване включване отново в границите на застроителния и регулационен план.

27. Издаване на решение за разрешаване включване в регулация на поземлени имоти.

28. Предоставяне на копия от цифровата ортофото карта на страната.

29. Издаване на удостоверение на призната организация на земеделски продукти.

30. Издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн.

31. Издаване на свидетелство на призната група на производители на земеделски продукти
.
32.Продажба или замяна на прилежащи площи към сгради или съоръжения в стопанските дворове на бившите ТКЗС.

 33.Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на амортизация.

34. Формуляр за обявяване на биологична дейност.

ІІ. Регистрационни режими

1. Водене на регистър на независимите акредитирани лаборатории за изследване на сурово мляко.
 
2. Категоризация на фермите за производство на краве мляко в І, ІІ и ІІІ група на вписването им в публичен регистър .

3. Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден материал от свине .

4. Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден материал от птици.
 
5. Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал от зайци.
 
6. Поддържане на служебен регистър на съдебно регистрираните сдружения за напояване.

7. Издаване на удостоверение за вписване на браншовите организации и националните браншови организации в горския сектор.

8. Вписване в информационна база данни на производители на, преработватели и търговци на земеделски продути и храни, произведени по правилата за биологично производство.

9. Регистрация на производство на бубено семе.

10. Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни майки и отводки (рояци).

ІІІ.. Лицензионни режими

1.Лицензия за внос (AGRIM) на земеделските продукти, за които се прилага общата селскостопанска политика на ЕС, свързана с лицензиране на вноса от трети страни, в съответствие с разпоредбите на общността и закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на пазарите на ЕС .

2. Лицензия за внос на коноп (съответствие на конопа с чл. 157 от Регламент /ЕО/ № 1234/2007)

 

3.Издаване на лицензия за вносител на семена от коноп, непредназначени за посев 

ОПИСАНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ И ОБРАЗЦИТЕ КЪМ ТЯХ СА ПРЕДОСТАВЕНИ В ХАРТАТА НА КЛИЕНТА

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ НА ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ:
Предоставя се в Хартата на клиента,  Приложение №1

 

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ:
Предоставя се в Хартата на клиента, Приложение №2

 

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ:
Предоставя се  на интернет-страницата на съответния второстепенен разпоредител  

 
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа