23.03.2018


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 

ГЕОРГИ СТОЯНОВ


Функции

Главният секретар осъществява административното ръководство, осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

 

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на министерството, като:
  1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена в министерството;
  2. създава условия за нормална и ефективна работа в министерството и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
  3. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
  4. ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на администрацията;
  5. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на министерството;
  6. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;
  7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
  8. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет и с главните секретари на другите министерства и административни структури;
  9. изпълнява и други задачи, определени със заповед на министъра.

Главният секретар отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на министерството за състоянието на администрацията.
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа