24.06.2017

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „директор” на дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство ” в Министерството на земеделието, храните и горите 91.00 KB
Обява за кандидати за експерти по окачествяване на суров тютюн 39.50 KB
Декларация във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител и чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от Закона за защита на класифицираната информация (81а от ЗДСл) 30.50 KB
Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор” на дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство” 131.00 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол” 97.00 KB
КОНКУРС за длъжността началник на отдел „Връзки с обществеността”, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ 132.50 KB
Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността: „директор” на „Северноцентрално държавно предприятие” гр. Габрово, публикувано на 08.12.2016 г. 72.00 KB
Обявление за Конкурс за заемане на длъжността "директор" на "Северноцентрално държавно предприятие", гр. Габрово, публикувано на 24.11.2016 г. 525.54 KB
Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ 30.50 KB
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 30.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа